Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Лекція 3. Теорія демографії.
просмотров - 492

Незважаючи на деяку стабілізацію чисельності населœення в працездатному віці, змінюється співвідношення в трудовій структурі населœення. ДО 2015 року, згідно з прогнозами, чисельність вступающих у працездатний вік скоротиться майже в два рази (1,2 млн. чоловік проти 2,4 млн. чоловік у 2001 році), а чисельність вихідних за межі працездатного віку, навпроти, зросте з 1,5 млн. чоловік у 2001 році до 2,1 млн. чоловік. Таким чином, чисельність вихідних за межі працездатного віку буде майже в два рази перевищувати чисельність вступающих у працездатне населœення.

Оскільки дуже значне число наук вивчає різноманітними методами населœення (економіка, географія, санітарна статистика, соціологія, політологія, геополітика, екологія людини, етнографія і этнология, педагогіка і т.д.), але кожна має свій чітко виражений аспект, то випливає структурировать проблемні і межпредметные полючи даних дисциплін з погляду демографії.

При структурному розгляді демографічного знання виділяють області і рівні дослідження.

Області дослідження визначаються системним характером предмета демографічних досліджень. У демографії виділяють: вивчення процесів брачности і припинœення шлюбу, демографічних функцій родини і відтворення шлюбної і сімейної структур населœення, народжуваності, її соціальної обумовленості, смертності і її соціальній обумовленості, відтворення населœення, росту його чисельності, взаємозв'язків демографічних процесів і структур.

При загальних методологічних підходах кожна з цих областей має свої особливості як у концептуальному, так і в методичному відношенні.

Рівні дослідження обумовлюють наступні розділи демографії:

Збір первинних даних про населœення і демографічні процеси муніципального утворення.Важно заметить, что для сучасної демографії основним джерелом фактичних (емпіричних) даних служать результати переписів і мікропереписів населœення, дані поточної реєстрації народжень, шлюбів, розводів і смертей, а також матеріали вибіркових демографічних, демосоциологических, демоэкономических і т.п. обстежень.

І переписи й обстеження спираються на методи збору, обробки й аналізу доступних їм даних, розроблених статистикою і соціометрією, і суть їх полягає в агрегації єдиних даних у масові, що виражають закономірності і тенденції демографічних чи процесів їхні кількісно-якісні параметри, що характеризують, демографічних сукупностей.

Опис демографічних процесів- загальна кількісно-якісна характеристика половозрастного, шлюбного, сімейного й іншого складу населœення, проявів і тенденцій демографічних і міграційних процесів у конкретних територіях і в конкретний час.

У такому описі відбивається як загальна демографічна ситуація, так і зміни в ній. Цей опис спирається переважно на статистичні чи дані на реконструкцію таких даних по інших джерелах.

Формальна (чиста) демографія- розглядає тільки кількісні співвідношення демографічних процесів, явищ, структур і динаміку чисельності населœення під їхнім впливом. Демографічні процеси, явища і структури розглядаються безвідносно до суспільних умов, що впливають на них.

Потенційна демографіяпереслідує мети прогностичного плану і побудови індексних величин, що вимірюють інтенсивність і глибину дії тривіальних демографічних подій.

Демографічний аналіз- вивчення взаємозв'язків між демографічними явищами, їхньої детермінації соціальними, економічними й іншими процесами. Оскільки зв'язку демографічних явищ з іншими суспільними феноменами обопільні, те їхній взаємозв'язок стає предметом міждисциплінарних досліджень, що складають периферійну область як демографічного, так і економічного, соціологічного, этнологического і т.д. пізнання.

Демографічна теорія (теоретична демографія) - вищий, абстрактно-теоретичний рівень пізнання реальності, на якому здійснюється пояснення форм і факторів відтворення населœення, його обумовленості суспільними обставинами, виявлення природно-демографічних закономірностей режимів відтворення, зміни його типів і т.д.

Теоретична демографія має свою внутрішню структуру, підрозділяється на:

o загальдемографічну теорію;

o історичну демографію;

o спеціалізовані і приватні демографічні теорії.

Визначальне значення для всього демографічного знання має загальна демографічна теорія й історична демографія.

Принципи загальної демографічної теорії задають вихідні параметри формування цілей і задач усіх конкретних дослідженні, теоретико-методологічного алгоритму їхніх програм, методів, основних технічних засобів збору даних, їхньої обробки й аналізу отриманої інформації.

У нас у країні ідея системності знань про народонаселœення була розроблена в 60-80 роках науковою школою під керівництвом Д.И. Валентея, що організувало Центр народонаселœення МГУ. Спираючи на вихідний методологічний принцип розвитку населœення, була розроблена концепції системи знань про народонаселœення, основні положення якої відбиті в двох схемах. Результатом колективної творчості був випуск монографії по проблемі систематизації знань про демографію.

На схемі 1 графічно зображена система знань про народонаселœення в тім виді, у якому вона, на думку авторів цієї концепції, склалася до початку 90-х років. Схема відбиває систематизацію і субординацію наук і наукових напрямків, що займаються проблематикою народонаселœення. Основу для цього дає загальна теорія народонаселœення, що розглядається як теорія "середнього рівня" між загальною теорією розвитку суспільства і категоріями конкретних наук, що вивчає населœення.

Вона розробляє методологію дослідження народонаселœення, основні поняття і категорії системи знань про народонаселœення, а спеціальні галузі знання, що входять у цю систему, конкретизують їх стосовно до своїх задач і предметних областей (на схемі вони зображені в її нижній частині).

Схема 1