Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Основа соціально-економічної статистики.
просмотров - 404

Тема: Система національних рахунків – методологічна

Соціально - економічної статистики.

Тема: Предмет, метод та основні завдання

Статистика – це багатогалузева наука, яка складається з різних розділів. Одним з таких розділів є соціально-економічна статистика. Предметом вивчення соціально-економічної статистики є розміри та кількісні характеристики явищ та процесів, що виникають у соціальної та економічної сферах у конкретних умовах місця та часу.

В системі національних рахунків існують макроекономічні показники, які є основою для оцінювання та прогнозування економічної діяльності.

Основне місце в системі макроекономічних показників займають валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий внутрішній продукт (ЧВП), валовий національний дохід (ВНД), чистий національний дохід (ЧНД).

Ці показники насамперед застосовуються для оцінювання стану і перспектив розвитку економіки, для міжкраїнних зіставлень.

Найчастіше використовують показник ВВП. Обсяг ВВП розраховується в поточних цінах різними методами:

Ø виробничим;

Ø розподільним;

Ø методом кінцевого використання.

Виробничий метод:за цим методом обсяг ВВП визначають як суму доданих вартостей усіх виробничих одиниць-резидентів плюс чисті податки на виробництво та імпорт.

Валова додана вартість = валовий випуск – проміжне споживання =>

; ВВ-ПС=ДВ

ВВ – валовий випуск;

ПС – проміжне споживання;

ЧП – чисті податки на виробництво та імпорт (податки за виключенням субсидій на продукти )

ДВ – додана вартість усіх вироблених одиниць резидентів.

Завдання № 1

Відомі наступні дані про валовий випуск,

проміжне споживання та податки за виключенням субсидій на продукти

(гр. од.)

Показники   Звітний рік
Валовий випуск Проміжне споживання Податки за виключенням субсидій на продукти

Визначити ВВП країні виробничим методом.

Рішення:

(789822-482412)+37412=345122 гр. од.

Виробничий метод є основним при визначенні обсягу валового внутрішнього продукту. Цей метод застосовують державні статистичні служби, він найповніше забезпечений статистичною інформацією. Даний метод обчислення ВВП дає змогу знайти не лише його абсолютну величину, а й структуру, а саме частку доданої вартості , створеної в кожній галузі у загальному обсязі ВВП

Метод кінцевого використання:за допомогою цього методу величину ВВП можна визначити на стадії його використання .

Після первинного розподілу ВВП перерозподіляється, у результаті чого розраховують доходи, тобто в кінці свого руху в процесі виробництва ВВП досягає стадії кінцевого використання.

Розподільний метод: розмір валового внутрішнього продукту цим методом можна визначити на стадії його первинного розподілу як суму первинних і перерозподілених доходів. Розподільний метод передбачає включення до ВВП таких компонентів:

Ø оплату праці найманих працівників;

Ø податки за винятком субсидій на імпорт;

Ø споживання основного капіталу;

Ø чистий продукт.

Чистий внутрішній продукт (ЧВП) = ВВП – вартість основного спожитого капіталу.

Споживання основного капіталу за своїм економічним змістом відповідає витратам на амортизацію і капітальний ремонт об’єктів основного капіталу.

При аналізі даних макроекономічних показників статистика використовує основні свої прийоми та методи: розрахунок показників динаміки, індексний метод, розрахунок узагальнюючих показників а також порівняльний аналіз.