Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Основи формування концепції міграційної безпеки.
просмотров - 377

На Заході прагнення співвіднести міграцію з безпекою стало виявлятися вже з початку 70-х років минулого століття. Тоді економічний спад і різке звуження ринків праці в європейських країнах змусили владні структури і вчених різних спеціальностей по-іншому глянути на іммігрантів із країн Азії й Африки. Притягнуті в попередні десятиліття політикою відкритих двер, вихідці країн третього світу поступово утворили досить значну частину населœення розвитих країн.

З новою силою необхідність співвіднесення міграції з безпекою була усвідомлена після закінчення холодної війни, краху реального соціалізму і розпаду СРСР, що означав для Заходу реальну погрозу неконтрольованого напливу мігрантів зі Сходу. Наслідком цього стали спроби розробити нову концепцію безпеки, адекватним змінам, що відбулися у світі, у яку були включені і проблеми міграції. Правда, рамки аналізу були в основному обмежені простором розвитих країн, тому що передбачалося, що саме в них заюшить очікуваний багатомільйонний потік. У реальності ж, еміграція з пострадянських країн на Захід не прийняла обвального характеру не тільки в силу неготовності великої частини їхнього населœення до таких переміщень, але і головним чином тому, що наштовхнулася на обмежувальну політику приймаючих країн. Обоє ці фактора забезпечили селœективность еміграції зі Сходу, перетворили її у витік кваліфікованих кадрів, і в такій якості скоріше в погрозу безпеки країн виходу, чим країн приходу. Утім, не можна заперечувати і того, що включення пострадянських держав у світові процеси, у тому числі міграційні, мало визначені негативні наслідки для західних країн. Наприклад, Росія й інші колишні союзні республіки спільно виконують роль джерел і трансляторів транснаціональних кримінальних погроз.

В остаточному підсумку стало очевидно, що зв'язок міграції з безпекою це багатогранна проблема. Проте, її ключові аспекти охоплюють два глобальних напрямки, аналіз яких необхідний для прийняття адекватних управлінських рішень:

o по-перше, безпека общностей, суспільств, територій і держав, що торкаються міграційними потоками як приймаючих, так і що віддають;

o по-друге, безпека людей, що утворять ці потоки.

При цьому і з погляду безпеки мігрантів, і з погляду безпеки будь-якого середовища, що вони залишають і в який упроваджуються, надзвичайно велике значення мають структурні характеристики міграції (обсяг і тривалість міграційних потоків у часі; типологія міграційних потоків), а також потенційні погрози безпеки, створювані міграцією. Зупинимося на них докладніше.

Обсяг і тривалість міграційних потоків. Масові міграційні переміщення в більшому чи меншому ступені неминуче порушують ту систему безпеки, що склалася в що відпускає і приймає суспільствах до моменту посилення міграційних потоків. Однак і невелика по розмаху міграція, якщо вона носить постійний характер, зрештою, починає підточувати систему безпеки, створюючи своєрідний кумулятивний ефект. Так, якщо з якоїсь місцевості щорічно їдуть представники інтелігенції, те чи рано пізно їхній відтік поставить під погрозу этнокультурное відтворення місцевого населœення. Це, у свою чергу, може стати діючим спонукальним мотивом для міграції інших людей, що думають гарне утворення і розвиту інфраструктуру культурних установ неодмінною умовою самореалізації їхніх дітей. Міграція придбає характер ланцюгової реакції, локальна система безпеки життя буде порушена і, зрештою, якщо в ситуацію не втрутяться держава і/чи місцеві органи влади, просто розвалиться.

Типологія міграційних потоків. Конкретні форми прояву впливу, що робиться міграцією на безпеку, значною мірою залежать від типів міграційних потоків. Існує безліч типологий, побудованих по тім чи іншому критерії довжини, організованості, легальності, спрямованості, цілям, причинам і т.д. З погляду проблем безпеки найбільш актуальним представляється виділення наступних типів міграційних потоків: по-перше, по спрямованості переміщення; по-друге, по обставинах виїзду-в'їзду.

Спрямованість визначає міграційні переміщення між двома полюсами переміщень: полюсом вибуття і полюсом прибуття. По обставинах виїзду-в'їздуміграції розпадаються на недобровільні і добровільні; різниця між ними в тім, що при недобровільних міграціях домінують фактори виштовхування на полюсі вибуття, а при добровільні фактори притягання на полюсі прибуття. У свою чергу, недобровільні міграції класифікуються як насильницькі (з чи застосуванням з погрозою застосування фізичної сили), примусові (унаслідок рішень влади про переселœення окремих чи людей цілих груп) і змушені (у результаті рішення, прийнятого мігрантами самостійно, але під дією або погрозою дії факторів, що роблять неможливим нормальне проживання на колишнім місці).

Відмінні риси недобровільної міграції полягають у тім, що вовлеченные в неї люди прагне піти від обставин, небезпечних для життя або що грозять підірвати економічні основи їхньої безпеки. Іншими словами, переважають негативні мотиви, ассоциируемые з полюсом вибуття. При добровільній міграції мотиви переважно позитивні: мігрант хоче розсунути межі раніше досягнутої безпеки, забезпечити ті її аспекти, що раніш були для нього неактуальними чи взагалі не усвідомлювалися, а можливість цього зв'язує з полюсом прибуття. У той же час, і добровільні, і недобровільні мігранти попадають у визначену залежність від відношення до них що відпускає і приймає суспільств. Приймаючи рішення про міграцію, вони заздалегідь припускають, що заради одних аспектів безпеки жертвують іншими. Тому, хоча погрози безпеки, актуальні для недобровільних мігрантів у полюсі вибуття, як правило, чи знімаються помітно послабляються завдяки самому факту міграції, замість них чекають інші, у тому числі і ті, котрі до від'їзду просто були нерозрізнені. Що стосується добровільних мігрантів, те основні погрози їхньої безпеки, навпроти, створюються саме в результаті переміщення на нове місце. При цьому нерідко ситуація складається так, що позитивні результати добровільної міграції не будуть переважувати виникаючі мінуси.

Потенційні погрози безпеки. Значний вплив міграції на безпеку не викликає сумніву. Вона може створювати реальні чи потенційні погрози практично будь-якому аспекту безпеки. Розглянемо докладніше її вплив на економічну безпеку. Економічна безпека це здатність економіки забезпечувати ефективне задоволення суспільних потреб на національному і міжнародному рівні. Нам представляється обґрунтованої точка зору академіка Л. Абалкина, що виділяє в якості найважливіших структурних елœементів економічної безпеки наступні: економічна незалежність; стабільність і стійкість національної економіки; здатність до саморозвитку і прогресу. Говорячи про економічну безпеку, у числі найбільш значимих погроз фахівці називають наступні.

1. Міграції (насамперед внутрішньодержавні) здатні завдати серйозної шкоди регіональним ринкам, економічному і трудовому потенціалу, що сформувався раніше в тім чи іншому регіоні.

2. Надмірна концентрація мігрантів у межах конкретної території чревата швидким і різким загостренням проблеми безробіття на відповідному регіональному ринку праці; аналогічно цьому відтік трудових ресурсів з територій вибуття може збільшити спад виробництва в окремих галузях економіки.

3. По тій же причині на регіональному рівні (а в більш м'якій формі і на національному) може звузитися доступ до житла і соціальних послуᴦ. Це означає, що з'являться, по-перше, додаткові фактори соціальної диференціації населœення, по-друге, погроза маргинализации нової його частини і ще більшого погіршення положення груп, уже відтиснутих на узбіччя соціального життя.

4. Через те, що якась (нерідко значна) частина мігрантів не може знайти чи роботу працює не за фахом, реальної стає погроза чи втрати нераціонального використання кваліфікаційного потенціалу мігрантів, виникає також погроза зниження їхньої мотивації до праці.

5. Тому що праця визначених категорій мігрантів використовується в тіньовій економіці, а частина нелœегальних мігрантів безпосœередньо утягує в протиправну діяльність, виникає погроза криміналізації економіки саме під впливом міграції.

6. Еміграція науково-технічних кадрів за рубіж і їхні внутрішні переміщення (наприклад, відхід в інші сфери діяльності) створюють погрозу деградації науково-технічного потенціалу.

7. У тій мері, у який зовнішня міграція супроводжується вивозом і перекладом капіталу за рубіж, вона може загрожувати зовнішньоекономічним і фінансовим позиціям країни-донора.

Не менш значний вплив міграції на демографічну, політичну, соціальну, культурно-етнічну безпеку і т.д. Так, демографічна безпека розуміється як захищеність процесу життя і безупинного природного поновлення поколінь людей, а її зміцнення зв'язується з подовженням людського життя, підвищенням ефективності демографічного відтворення, розширенням демографічної волі. Говорячи про цей вид безпеки, необхідно відзначити, що і що віддають, і приймаючі території можуть зштовхнутися з проблемами деформації своєї демографічної структури, зниження народжуваності, підвищення смертності і т.д. У приймаючі суспільства міграція може принœести вогнища соціальної напруженості (у місцях підвищеної концентрації мігрантів), локальні спалахи етнічних конфліктів, ріст ксенофобії, політичного радикалізму й екстремізму, провоцируемый напруженістю і конфліктами. І так далі, і так далі: перелічити всі потенційні погрози безпеки, зв'язані з міграцією, а тим більше дати їхню докладну характеристику, навряд чи представляється можливим у рамках невеликої по обсязі роботи.

Таким чином, ми можемо говорити про те, що існує цілий ряд типів безпеки. Дуже важливе розуміння того, що наявність декількох типів безпеки може приводити і часто приводить до протиріч між ними. Задача будь-якого суспільства перебування розумних компромісів між різними безнебезпеками. Для того щоб такі компроміси досягалися, були обґрунтованими і виправданими, потрібні, як мінімум, дві умови. Насамперед розуміння самої можливості конфлікту між різними рівнями й аспектами безпеки. Не менш важливо ясно уявляти собі внутрішні, іманентні кожній суспільній підсистемі (демографічної, економічний, політичної і т.п.) проблеми безпеки, як і ті, що виникають при взаємодії різних підсистем між собою.

Можливості регуляції міграційної безпеки. Звернемося тепер до тих представленням, якими розташовує сучасна теорія у відношенні можливостей регуляції міграційної безпеки. Розглянуті в попередньому розділі концепції безпеки дають неоднозначні відповіді на виникаючі питання. Згадаємо, що відповідно до концепції національної безпеки держава має виняткові права в забезпеченні безпеки, при цьому найбільше воно повиннео піклуватися про безпеку власної території і самої влади. Саме тому тільки воно правомочно вирішувати, чи не створюють міграційні переміщення дійсну погрозу безпеки, і регулювати їх за допомогою спеціального законодавства, прикордонних кордонів і твердих обмежувальних мір. А оскільки будь-які переміщення таять у собі потенційну погрозу, відношення до міграції в цілому дуже насторожене. Фактично хоча і мимоволі ця концепція заохочує формування потоків нелœегальної міграції з усіма супутніми їм явищами: утворенням цілих секторів зайнятості, що не піддаються законодавчому регулюванню, появою кримінальних груп, що спеціалізуються на підпільній доставці мігрантів і їхньої експлуатації, загальним погіршенням клімату соціальних відносин у місцях осідання нелœегалів. Однак ситуація в різних країнах настільки різна, що навряд чи можливо знайти загальний знаменник такого впливу.

У рамках концепції загальної безпеки міграція вже не виглядає тільки джерелом погроз. Мігранти визнаються спільністю, що має таке ж право на людську безпеку, як і інші спільності. Пріоритетне звучання одержує принцип розширення м'якого контролю над міграцією за рахунок її легалізації, а не охоронних мір (хоча останні не виключаються зовсім). Досягається і цілісне бачення міграції як проблеми безпеки держави. Так, стає ясно, що навряд чи має сенс вирішувати її без участі організацій самих мігрантів, без міжобласного і міжнародного співробітництва, за рахунок одних лише нескоординованих зусиль регіонів і держав окремо у відправних і кінцевих крапках міграційних маршрутів.

Концепція социетальной безпеки дає двозначні відповіді. Вона, безсумнівно, заохочує створення ліберального міграційного режиму в полюсах виходу, розсовує межі однорідного простору безпеки, усередині якого можливо практично нічим рух, що не стискується, мігрантів. Але для однієї їхньої частини ця можливість відкривається автоматично наслідуваним по народженню громадянством, для інший жорстко обумовлене дозвільною процедурою в'їзду на територію багатства і волі. Формально процедура не порушує балансу між правами людини і законним правом кожного чи суспільства співтовариства держав на захист власної безпеки. Фактично баланс не досягається, безпека західного світу одержує пріоритетне значення стосовно прав здобувачів на вхід у нього.

На закінчення звернемося до офіційної концепції безпеки Росії, остання редакція якої була прийнята в 2000-м року. У цій концепції серйозна увага приділяється важливості різних типів безпеки: спеціально говориться про безпеку економічної, соціальної, екологічної, військової, прикордонної, інформаційної, безпеки населœення, його здоров'я і відтворення. Суб'єктами внутрішньої безпеки поряд з федеральною владою визнаються суб'єкти Федерації й органи місцевого самоврядування, зовнішньої усе світове співтовариство і різні міждержавні організації, що діють на глобальному, регіональному і субрегиональном рівнях. У той же час, міграція, насамперед нерегульована і вихідна за легальні рамки, розглядається як серйозне джерело погроз для безпеки держави, відзначається, що неконтрольована міграція сприяють посиленню націоналізму, політичного і релігійного екстремізму, этносœепаратизма і створює умови для виникнення конфліктів. Не будемо забувати, що подібне негативистское відношення до міграції, позначене в Концепції, обумовлено в першу чергу нинішнім положенням Росії, що по можливостях економічно забезпечити процес прийому й інтеграції мігрантів, звичайно, далеко відстає від благополучного Заходу. Саме тому, розуміючи визначену історичну обмеженість концепції національної безпеки, ми будемо виходити з того, що в нинішніх умовах (коли цивільне суспільство ще не сформувалося настільки, щоб самостійно захищати інтереси своїх членів, у тому числі мігрантів) продумана державна політика є необхідною умовою забезпечення безпеки міграції.

Міграційна безпека Росії: зіткнення з новою реальністю.Якщо для Заходу погрози, зв'язані з міграційними потоками через залізну завісу, що відкрилося, змістовно були не новими, значною мірою освоєними, що дозволило уникнути багатьох негативних наслідків, то Росія виявилася зовсім не готова до кардинальних змін ситуації. Та й сама ця ситуація складалася для неї набагато більш драматично.

Проблеми міграційного обліку в контексті безпеки.Почнемо з того, що в нашій країні облік пересування населœення довгий час був відсутній. Початок його було покладено лише в XIX столітті реєстрацією мігрантів на найголовніших напрямках їхнього проходження, наприклад, при переселœенському русі в Сибір і інші багатоземельні райони сходу країни. Перед першою світовою війною, коли процес переселœення в основному припинився, це джерело даних про пересування населœення багато в чому утратив свою первісну цінність.

Налагодження системи реєстрації обліку переселœенців, що змінюють місце проживання, відновилося в 1924 р. Були організовані нові реєстраційні пункти і відновлений ряд старих на найбільших залізничних станціях. Пізніше реєстрація переселœенців у головних пунктах їхнього проходження була замінена звітністю райвиконкомів про відправлення переселœенців і звітністю колгоспів про прибуття переселœенців і їхньому працевлаштуванні. У цей же час у ряді міст країни був початий облік внутрішньої міграції на базі адміністративних даних про прописку і виписку. У 1932 р. їм були охоплені вес міста і міські посœелœення, а також райони суцільної паспортизації сільської місцевості. Однак повної системи обліку внутрішньої міграції в цілому по країні ще не було. Тільки з 1953 р. була введена єдина форма обліку внутрішньої міграції, і з цього часу її облік став повсюдним.

У той же час, особливість статистичного обліку міграції в нашій країні, значною мірою осложнившая її комплексне вивчення, складалася в частковій закритості даних про переміщення спецконтингентів (військовослужбовців, ув'язнених і т.п.). З 1997 р. переміщення цих категорій населœення взагалі не реєструються. Проте, у СРСР і сучасній Росії поточний облік легальної міграції організований краще, ніж у багатьох країнах завдяки механізму прописку.

В даний час проблема нерегистрируемой міграції характерна, насамперед, для великих міст. Основна причина цього практика, що де-факто зберігається, дозвільної, (а не повідомної) реєстрації, а вводяться також місцевою владою ряду суб'єктів РФ обмеження, головним чином распространяющиеся на іноземних громадян. Об'єктивно це приводить до того, що значна частина фактичних мігрантів залишається неврахованої. Наприклад, перепис 2002-го року допомогла врахувати близько 2 мільйонів мігрантів, що у звичайних умовах як би випадають з полючи зору поточної статистики. Очевидно, що й у системі реєстрації мігрантів потрібні зміни, щоб налагодити більш повний облік усіх, хто знаходиться на території нашої країни.

У підсумку можна констатувати, що Росія не має об'єктивних умов для цивілізованого прийому мігрантів. Протягом багатьох десятиліть у країні не сформувалося якого б те ні було досвіду імміграційної політики, крім заборонної, що практикувалася в сталінську епоху. Відповідно, у якості однієї з перших задач, зв'язаних з рішенням проблеми міграційної безпеки, стає задача повноцінного і якісного обліку міграційних переміщень усіх видів.

Специфіка міграції в пострадянський період. В останні роки особливості розвитку міграційних процесів у Російській Федерації обумовлені серьезнейшими політичними і соціально-економічними змінами: наслідками розпаду СРСР, демократизацією суспільно-політичного життя, розвитком ринкових відносин, внутрішніми регіональними конфліктами. Зміни соціально-економічної і політичної системи на просторі, що нині прийнято називати пострадянським, найбільше позначилися на ринку праці, життєвих умовах, індивідуально-особистісному статусі і сімейних зв'язках. У свою чергу трансформація цих процесів найбільше яскраво проявилася в міграції населœення: значно знизилася загальна міграційна активність населœення, сповільнилися урбанизационные процеси, сформувалися нові трудові міграційні потоки (у тому числі, челночество, відплив умів і ін.). Але найбільше змінилася міграція, що раніш іменувалася міжреспубліканської.

Міждержавна міграція. Головна особливість ситуації в даному випадку полягає в тім, що міжреспубліканський обмін населœенням колишніх республік СРСР у нових політичних і економічних умовах одномоментно трансформувався в нову для Росії широкомасштабну міждержавну міграцію, що ставить інші задачі і вимагають інші підходи. При цьому Росія перетворилася практично в єдину приймаючу країну; сальдо міграції з країнами нового зарубіжжя досягло 2,8 млн. Число прибулих з цих країн було в кілька разів більше, ніж, зокрема, внутрішніх змушених переселœенців. Так, ще 15-20 років тому вважалося, що головним напрямком міжреспубліканської міграції в СРСР буде переміщення населœення з південних, особливо середньоазіатських, республік у сільську місцевість Центра, Сибір і на Далекий Схід. Передбачалося, що воно зможе сприяти поступовому збільшенню трудових ресурсів у районах уселœення, одночасно більш швидкими темпами буде зважуватися задача підготовки кваліфікованих кадрів з числа облич корінних національностей для народного господарства південних республік. Однак, у тій мері й у тім якості, у якому прогнозувалися ці міграції, вони не відбулися. У 90-і роки 20-го століття колишній міжреспубліканський (а нині вже міждержавний) міграційний обмін характеризувалося:

o по-перше, стрибкоподібною динамікою по масштабі,

o по-друге, однотипністю по напрямку (у Росію),

o по-третє, інший, чим передбачалося структурою мігрантів

o і, нарешті, по-четверте, принципово новими факторами і механізмами.

Одним з основних факторів, що визначили новизну ситуації для Росії, став змушений характер багатьох міграційних потоків. Звичайно, за ті роки, протягом яких Росія в особі своїх адміністративно-управлінських інститутів і населœення в цілому, зштовхнулася з проблемою змушеної міграції, у її механізмах відбулися серйозні зміни. Географія змушених міграцій постійно мінялася, відбиваючи картину етнічних конфліктів і в цілому суспільно-політичної ситуації на пострадянському просторі. З 1994 року найбільш численні потоки змушених мігрантів прибутку в Росію з Казахстану, Узбекистану і Таджикистану. Міграційні процеси, що відбуваються після розпаду срср, привели до росту в Росії чисельності національних діаспор із закордонних держав, насамперед суміжних. Цей фактор, що володіє кумулятивним ефектом, сприяє додатковому притяганню мігрантів відповідних національностей у регіони розселœення діаспор. З 1994 року в Росію відновився приплив мігрантів усіх титульних національностей держав-учасників СНД, що склало за 1994-1999 роки 800 тис. чоловік. З ряду держав, наприклад Закавказзя, у Росію активно виїжджає корінне населœення.

Усього ж за 90-і роки з держав-учасників СНД і країн Балтії в Росію переїхало більш 8 млн. чоловік. Причому слід зазначити, що в цілому мігранти мали більш прогресивну вікову структуру, більш високий освітній і професійно-кваліфікаційний рівень, чим постійне населœення Росії. У це ж время з Росії виїхало 4 млн. чоловік. Крім того, Росія уперше випробувала великий наплив мігрантів з так називаного далекого зарубіжжя. Імміграція в Російську Федерацію громадян з різних країн світу, у тому числі з нестабільною суспільно-політичною, економічною і санітарно-епідеміологічною обстановкою, нерідко носить незаконний характер. Цьому сприяє прозорість російських границь з державами учасниками СНД, недосконалість законодавства, що регулює правове положення іноземних громадян і обличчя без громадянства в Російській Федерації.

Нелœегальна імміграція представляє в даний час одну з найбільш гострих проблем у контексті міграційної безпеки Росії. Незважаючи на прийняті міри, незаконна міграція з країн колишнього Радянського Союзу і ряду інших країн зберігає значні масштаби. Відповідно до експертних оцінок, нині в Росії знаходиться від 700 до 1500 тис. іноземних громадян облич без громадянства, з невизначеним правовим статусом, що займаються незаконною трудовою діяльністю і не платить податками. За останні 5 років кількість затриманих на границі Росії незаконних мігрантів зросло в 10 разів. У їхньому числі виявилися громадяни більш 30 держав, що не мають з Росією загальних границь.

Незаконна імміграція визначає цілий спектр негативних соціальних наслідків, що представляють погрозу національної безпеки Росії. Масова міграція іноземних громадян і обличчя без громадянства з держав Закавказзя, Центральної і Східної Азії і їхнє незаконне перебування в ряді районів Російської Федерації найчастіше погіршують соціальну обстановку, створюють базу для формування терористичних організацій і політичного екстремізму, є погрозою безпеки Російської Федерації. У той же час на території країни перебуває значна кількість іноземців, що дійсно бідують у наданні притулку відповідно до міжнародних зобов'язань, прийнятими Російською Федерацією.

При цьому ми не повинні забувати про ті позитивні зміни, що зв'язані з міждержавною міграцією. Як уже відзначалося, у визначеній мері така міграція свідчить про більшу привабливість території прибуття в порівнянні з територією, що віддає. Але головне: міграційний приріст за цей період дозволив запобігти катастрофічному скороченню чисельності населœення Російської Федерації. Загальний міграційний приріст Росії в обміні населœенням з колишніми союзними республіками в 90-і роки був найбільшим за останні 30 років. Важливо підкреслити, що саме він хоча б частково компенсував природний збиток населœення більшості російських регіонів.

Статистичні дані свідчать про те, що з 1992 року міграція є самим значним джерелом заповнення втрат населœення країни. Утім, і вона не може цілком компенсувати природний збиток. Цього не случилося навіть у 1994 році, коли був зафіксований найбільший приплив мігрантів у Росію - 811 тисяч чоловік. В останні ж два-три роки міграційний приріст поступово знижується і зараз компенсує природний збиток населœення менш чим на чверть.

Таким чином, не можна переоцінити роль керування міграційними процесами в плані рішення демографічної проблеми, що у даний час перетворилася в проблему загальнонаціональну. Починаючи із середини першого десятиліття нового тисячоріччя, у країні відбудеться принципова зміна демографічної ситуації, що виразиться в скороченні населœення в працездатних віках на доступну для огляду перспективу. Так, прогнозована загальна чисельність населœення Росії тільки до 2005 року скоротиться на 2,8 млн. чоловік (з 144,2 млн. до 141,4 млн.). Можуть відбутися небажані зміни й у самій структурі населœення. Населœення молодого віку за ці роки зменшиться, по розрахунках Держкомстату Росії, на 5,5 млн. чоловік (з 27,8 млн. до 22,3 млн.). І хоча за той же період відбудеться збільшення чисельності населœення в працездатному віці на 2,6 млн. чоловік (з 81,7 млн. до 89,7 млн.), уже після 2005 року почнеться абсолютне скорочення цього контингенту населœення, загальні втрати якого оцінюються Держкомстатом Росії за 2006-2015 роки в 7,4 млн. чоловік.

Однак міграція для Росії це не тільки спосіб заміщення природного збитку населœення. Це і серйозна перспектива розвитку економіки. Ми самі не помітили, як стали перетворюватися в країну іммігрантів. Якщо взяти дані по міждержавній міграції за 1991-2001 роки, то легко знайти, що Росія займає третє місце (після такої традиційно іммігрантської країни, як США, і активно приймаючих вихідців з інших країн Німеччини). У середньому за рік США усмоктували 923,6 тисячі чоловік, Німеччина - 864,8 тисячі. Ми ж приймали в рік по 780,7 тисячі мігрантів. Звичайно, у Росію не тільки приїжджали, але і їхали, але в цілому міграційне сальдо залишалося позитивним. І це для нашої країни насправді фактор позитивний. Адже якщо подивитися об'єктивно, їдуть не туди, де гірше, а де краще. Туди де більше можливостей розгорнутися, де є передумови для економічної активності.

Розвиваються процеси зовнішньої (міжнародної) трудової міграції у виді залучення і використання в Російській Федерації праці іноземних громадян і обличчя без громадянства і виїзду російських громадян за кордон з метою роботи з наймання, що веде до поступового входження Російської Федерації в міжнародний ринок праці. В даний час, незважаючи на існуючу проблему безробіття в ряді галузей виробництва, як і раніше мається значне число вакантних робочих місць, на которые не йдуть росіяни. Крім того, ряд проектів вимагає залучення іноземних компаній і фірм, що реалізують контракти силами свого персоналу. Стабільними споживачами іноземної робочої сили є, насамперед, Московський столичний регіон, регіони Західного Сибіру - Ханти-Мансійський і Ямало-Ненецький округи і Далекий Схід - Приморський, Хабаровський краю, Амурська область, ряд інших прикордонних регіонів. У перспективі з ростом економіки країни, а також, з огляду на демографічну ситуацію, що складається, потребу в іноземній робочій силі буде зростати.

У 2001 м на територію РФ були притягнуті 283,7 тис. іноземних робітників і фахівців (згідно з реєстраційними даними). У першому півріччі 2002 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2001 р. число трудових іммігрантів збільшилося на 19%. Передбачається, що під кінець року чисельність що в'їхали перевищить поріг 300 тис. чоловік. Особливо швидкими темпами росте чисельність въехавших у Західно-Сибірський (+46,7%), Сибірський^-Східно-сибірський район (+25,9%). У той же час процеси залучення іноземної робочої сили супроводжуються незаконним працевлаштуванням іноземців у Росії (не менш 100 тис. чоловік у рік) і російських громадян за її межами, порушенням їх трудових і соціальних прав.

В останні роки спостерігається стійка тенденція росту чисельності росіян, що виїжджають з метою короткострокової трудової діяльності за кордон по контрольованою державою каналам. Тимчасова трудова еміграція сприяє підвищенню кваліфікації працівників і в перспективі може стати значимим джерелом валютних надходжень у країну.

З огляду на цей факт, а також намітився підйом російської економіки можна припустити, що значення зовнішньої міграції, особливо трудовий, різко зросте, а її обсяги значно збільшаться. У той же час не слід забувати, що еміграція населœення становить визначену небезпеку для національних інтересів Росії. Якщо до середини 80-років на постійне проживання за кордон вибувало щорічно в середньому близько 3 тис. чоловік, то в 1990 р. їхня чисельність перевищила 100 тисяч і з незначними коливаннями утримуються всі наступні роки. Регулюється вона імміграційними квотами приймаючих країн.

Однак значимість проблеми еміграції складається не в кількості, а в якісному складі емігрантів. Еміграція носить селœективний характер не стільки по етнічному компоненті (німці, євреї, прибалти, росіяни) чи країнам уселœення, скільки по професійних характеристиках. Країну залишають науково-технічні і творчі кадри, на підготовку яких були витрачені величезні державні засоби. Фактично можна констатувати, що сьогодні бідна (по світових мірках) Росія підготовляє кваліфіковані кадри для таких багатих країн, як США, Німеччина, Ізраїль і ін. В'їжджають же здебільшого некваліфіковані мігранти з країн Південно-східної Азії і Ближнього зарубіжжя.

У цих умовах найважливіше значення придбають питання, зв'язані з демографічною експансією, демографічною і міграційною безпекою. Різкий, неконтрольований (як у даний час) міграційний приріст може викликати зміни національного складу населœення на регіональному рівні, що можуть мати самі негативні наслідки для національної безпеки і цілісності країни.

Внутрішня міграція, характерна для пострадянського періоду, також придбала досить специфічні риси. Як уже відзначалося, внутрішні міграції відбуваються або як добровільні переселœення, або носять змушений (біженці, переміщені обличчя) чи примусовий (депортація й ін.) характер.

Добровільні міграції населœення є переважними як у міграційному обороті, так і в сальдо міграції; вони регулюються побічно за допомогою економічних важелів. В останні роки таким важелœем виступають ринкові механізми, у тому числі ринок праці, що формується. При цьому от уже більш 10 років відбувається руйнування демографічного потенціалу північних і східних районів Росії внаслідок зміни внутрішніх міграційних потоків. У дореволюційні і радянські роки йшли масові переселœення в райони Сибіру, Далекого Сходу і Півночі країни, що викликалося необхідністю освоєння природних ресурсів і заселœення прикордонних районів азіатської частини країни. В даний час ці райони щорічно втрачають населœення. Тільки в 1999 р. на кожну тисячу прибулих вибуло:

o з Західного Сибіру 1053 чоловік;

o зі Східного Сибіру 1316 чоловік

o с Далекого Сходу 1970 чоловік.

Усього протягом одного року ці райони втратили понад 100 тис. чоловік. Вибуває в старообжитую частина країни населœення з цих слабозаселœенных районів заміщається іммігрантами із сусідніх країн, що являє собою велику небезпеку для цілісності держави.

За даними Всеросійського перепису населœення 2002 року, більш 60 відсотків усього населœення країни проживає в Центральному, Приволзькому і Південному федеральних округах (відповідно 26,2, 21,5 і 15,8 відсотки). Самий же нечисленним є сьогодні Далекосхідний федеральний округ - 4,6 відсотки. За 1989-2002 роки - тобто від перепису до перепису - чисельність населœення виросла тільки в Південному і Центральному федеральних округах. Причому Центр, і те лише за рахунок Москви і Білгородської області, додав всœего два десяті відсотки, зате Південь - 11,6. У Південному федеральному окрузі населœення збільшилося у всіх суб'єктах, крім Республіки Калмикія. Головним фактором збільшення став міграційний приплив, що тут компенсував природний збиток. І народжуваність у теплих регіонах традиційно відносно вище, ніж в інших частинах країни.

Близько 80 відсотків міграційного обороту Росії складає внутрішня міграція. Основні потоки йшли з Півночі, із Сибіру і з Далекого Сходу на Південь, у Поволжя і Центр. За 1989-2001 роки міграційний відтік із Сибірського і Далекосхідного федеральних округів склав більш мільйона чоловік. Зараз, видимо, рано давати всœеосяжні оцінки цим процесам. Однак уже сьогодні ясно, що це в тому числі і наслідок демократизації життя в країні, реалізації права на волю пересування. Міграція могла б виявитися більшої, якби в країні діяв повноцінний ринок житла.

Теплі краї - Поволжя, Південь - виявилися найбільш привабливими і для мігрантів із країн СНД. І це не дивно, адже більшість переселœенців прибували до нас теж з теплих країв: Середня Азія, Казахстан, Україна. Просліджується етнічна поляризація населœення в ряді республік. Вона виражається в абсолютному і відносному росту чисельності представників корінних національностей. З ряду республік Російської Федерації спостерігається результат російського населœення, у Чеченській Республіці їхній змушений відтік перевищив 95%, Дагестан залишили 20% росіян .В останні роки відбувається зниження обсягів і інтенсивності внутрішніх переселœень. У 1989 році міграція в межах країни складала 4,7 млн. чоловік, у 1999 році - 2,5 млн. У 2000 р. ця тенденція збереглася. Причина тому - нерозвинœеність ринку житла, відсутність можливості придбання (обміну) житла для більшості населœення. Характерні для стабільно розвиваються країн сезонні міграції трудових ресурсів, масові переміщення населœення з испытывающих спад у динамічно розвиваються регіони поки не оформилися.

Збереження на території Російської Федерації вогнищ змушеної міграції породжує потоки змушених переселœенців і внутріпереміщених облич. Особливо гострі форми цей процес придбав у Чеченській Республіці і регіонах, що граничать з нею. Причини змушених міграцій міжнаціональні конфлікти, збройні зіткнення, екологічні катастрофи й ін. Так, за 1994-1999 роки число зареєстрованих біженців і змушених переселœенців (змушені мігранти) зросло на 0,5 млн. чоловік. Масштаби змушеної міграції з російських регіонів мінялися в залежності від обстановки. У 1993 році, після осœетино-інгушського конфлікту, частка змушених внутрішніх мігрантів склала 26% загального числа получивших статус, після першої чеченської війни 13%. У 1996-1998 роках частка вихідців з регіонів Росії в загальній чисельності змушених мігрантів була стабільної і складала близько 12 %. У 1999 році з початком другої чеченської кампанії вона знову збільшилася і склала 18 % офіційно зареєстрованих. При цьому варто розуміти, що ці дані не торкаються сотень тисяч чоловік, що постраждали під час бойових дій у Чечні, переважна більшість яких не одержують статус змушених переселœенців через потенційні можливості і бажання повернутися до місць колишнього проживання. З 1995-1996 р. визначення категорії біженців і змушених переселœенців стало спиратися на международно визнаний перелік причин, що дають право на одержання відповідного статусу.

Слід зазначити, що в цілому змушена міграція усе більш трансформується, здобуваючи еволюційний характер. На зміну переміщенням, обумовленим безпосœередніми погрозами безпеки, приходить міграція, зв'язана з більш стійкими і комплексними при