Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Додаток до теми
просмотров - 199

Національні демографічні інтереси визначаються сукупністю збалансованих демографічних інтересів держави, суспільства й особистості на основі конституційних прав громадян України. Сутність демографічних інтересів держави і суспільства полягає у формуванні такого типу відтворення населœення, основними характерними ознаками якого є:

— брак депопуляції;

— свідомо регульована народжуваність, спрямована на повне заміщення батьківських поколінь, зменшення показників смертності та збільшення тривалості життя;

— прогресивна статевовікова структура населœення;

— оптимальні внутрішні й зовнішні міграційні процеси;

— укріплення родини як соціального інституту, найбільш сприятливого для реалізації сформованої потреби в дітях, їхнього виховання.

Демографічна політика — це діяльність органів державного управління і соціальних інститутів, спрямована на створення сталих кількісних та якісних параметрів відтворення населœення. З метою подолання негативних демографічних тенденцій в Україні потрібна активна демографічна політика, яка є частиною соціальної економічної політики суспільства в цілому. Демографічна політика складається з таких елœементів:

— вплив на умови праці, тобто визначення межі працездатного віку, тривалості робочого дня, турбота про охорону праці тощо;

— поліпшення життєвих умов усіх верств населœення — підвищення заробітної плати та рівня доходів, покращення житлових умов, забезпечення медичним обслуговуванням та ін.;

— заходи, спрямовані на те, щоб суспільство впливало на процеси природного руху населœення.

Найважливіше завдання демографічної політики полягає в розробці ефективних методів зі зменшення показників захворюваності та збільшення тривалості життя. Є три види методів демографічної політики: економічні, адміністративно-юридичні та соціально-психологічні. До економічних методів належать заходи, за допомогою яких створюються найкращі умови поєднання трудової й виховної функцій сім'ї. Серед адміністративно-юридичних методів демографічної політики розрізняють різні законодавчі акти. До соціально-психологічних методів належать в основному пропагування пошани та важливості материнства.

Для України на сучасному етапі розвитку головними демографічними загрозами вважають депопуляцію, старіння населœення, нерегульовані міграційні процеси, деградацію інституту родини тощо. Демографічні загрози визначаються за такими показниками:

— коефіцієнт відтворення населœення;

— коефіцієнт депопуляції;

— сумарний коефіцієнт народжуваності;

— коефіцієнти смертності населœення працездатного віку, у тому числі коефіцієнти смертності чоловіків і жінок працездатного віку;

— очікувана тривалість майбутнього життя;

— коефіцієнт старіння населœення;

— сальдо міграційного обміну між міською та сільською місцевостями, у тому числі за статтю, віком та рівнем освіти;

— чисельність нелœегальних мігрантів;

— співвідношення шлюбів і розлучень.

Мета демографічної безпеки — створення умов, достатніх для попередження і нейтралізації демографічних загроз. Основними завданнями забезпечення демографічної безпеки в Україні є:

— поліпшення соціально-економічних умов життєдіяльності населœення;

— поетапне підвищення державних мінімальних соціальних стандартів у галузі оплати праці, пенсійного забезпечення, освіти, охорони здоров'я, культури, житлово-комунального обслуговування, соціальної підтримки та соціального обслуговування;

— оптимізація зовнішніх і внутрішніх міграційних потоків населœення;

— протидія нелœегальній міграції;

— сприяння добровільному поверненню українців на етнічну батьківщину (за місцем народження);

— стимулювання залучення і закріплення фахівців у сільській місцевості;

— формування високих духовно-моральних стандартів громадян у галузі сімейних стосунків, підвищення престижу родини в суспільстві;

— забезпечення репродуктивних прав громадян і сприяння формуванню репродуктивних потреб населœення.

Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту України спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України розробили проект стратегії демографічного розвитку на 2006—2015 pp. Стратегію демографічного розвитку України створено відповідно до Концепції демографічного розвитку на 2005—2015 pp., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р., на виконання рекомендацій парламентських слухань "Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки", затверджених Постановою Верховної Ради України від 5 червня 2003 p., і доручення Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р.

Мета стратегії демографічного розвитку — поліпшення якісних характеристик населœення України та гармонізація його відтворення. При цьому сутність реального виходу з демографічної кризи полягає не стільки в подоланні депопуляції, скільки у збільшенні чисельності населœення, збереженні та відтворенні його життєвого і трудового потенціалів (табл. 13.4).

Таблиця 13.4. Цільові індикатори (за матеріалами Міністерства у справах сім'ї,

молоді та спорту України)

№ з/п Індикатор Рівні
Поточний, 2004 р. Цільовий, 2015 р. Прогноз, 2015 р.
Сумарний коефіцієнт народжуваності 1,22 1.8 1,3
Загальний коефіцієнт розлучуваності 3,6 2,6 3,2
Рівень бідності сімей з дітьми 35,4 23,0 27,0

Крім цього, у зазначеному документі багато уваги приділено стратегії регулювання міграційних процесів. Метою є уповільнення темпів депопуляції, утримання чисельності та структури населœення на рівні, що забезпечує підтримку господарської освоєності території, в усіх регіонах держави під час збереження наявної ментальної цілісності населœення України. Умовами підтримки стабільно додатного міграційного балансу є скорочення вибуття на постійне проживання, забезпечення зворотності зовнішніх трудових поїздок та підвищення прибуття населœення до України. При цьому відновлення чисельності населœення України на рівні 52 млн або її стабілізація на сучасному рівні визнається недоцільним, оскільки це потребує залучення значних контингентів мігрантів (відповідно 500 і 300 тис. осіб щороку), переважно з країн Азії та Африки. Прибуття такої великої кількості мігрантів спричинить порушення ментальної цілісності населœення України та внутрішньої рівноваги суспільства, труднощі взаємоадаптації корінного і прибулого населœення. Регулювання імміграції до України спрямоване не на подолання депопуляції, а на уповільнення її темпів. Разом із тим визнається, що наслідком жорсткої міграційної політики неминуче буде зменшення чисельності населœення до критичного рівня і посилення несприятливих деформацій його статевовікової структури.

Серед головних завдань і напрямів стратегії вирізняють такі: — скорочення масштабів нелœегальної трудової міграції населœення за межі країни;

— забезпечення соціальної захищеності українських працівників за кордоном;

— забезпечення зворотності зовнішніх трудових поїздок;

— якнайширше залучення міграційних грошей в економіку України;

— запобігання зниженню кваліфікації високоосвічених спеціалістів у зв'язку з заняттям за кордоном низькокваліфікованими роботами;

— недопущення нелœегальної міграції (насамперед транзиту нелœегальних мігрантів з країн третього світу через територію України);

— сприяння поверненню етнічних українців, представників раніше депортованих народів та залучення обмежених груп вихідців з афро-азіатських країн;

— розширення можливостей легального працевлаштування українських громадян за кордоном;

— активна імміграційна політика.

Отже, сучасну демографічну ситуацію в Україні експерти-демографи називають кризовою. За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук, до 2050 р. населœення України може зменшитися до 35 млн. осіб.

На сьогодні за кількістю населœення Україна займає п'яте місце в Європі (після Німеччини, Італії, Великої Британії, Франції) та 21 місце у світі. На її частку припадає 7,3 % населœення Європи та 1 % населœення Землі. Протягом тривалого часу територія України розподілялася між сусідніми державами, кожна з яких здійснювала політику денаціоналізації українців, прагнучи до їхньої повної асиміляції. Процес відновлення незалежності в 1991 р. сприяв створенню умов для консолідації українців, розвиткові їх етнічної самосвідомості, згуртуванню всіх, хто відчуває приналежність до української нації, навколо історичної батьківщини.

Незважаючи на певні позитивні зміни, демографічна ситуація в Україні залишається складною. Немає об'єктивних підстав, щоб призупинити наявну тенденцію зменшення загальної чисельності населœення. У цій ситуації напрями демографічної політики держави мають спрямовуватися передусім на підвищення рівня та поліпшення якості життя населœення. Особливу увагу варто приділяти не кількісним, а якісним параметрам демографічного відтворення. Потрібно сконцентрувати зусилля на вирішенні таких поточних і стратегічних завдань, як: економічне забезпечення відтворення населœення, належний соціальний захист сімей із дітьми та осіб похилого віку, поліпшення екологічної ситуації, зменшення виробничого та побутового травматизму, популяризація здорового способу життя, забезпечення доступності якісної медичної допомоги й освіти, що стане вагомим підґрунтям для переходу до сучасного режиму відтворення населœення і підвищення тривалості повноцінного активного його життя.


Читайте также


 • - Додаток до теми

  Індекс розвитку людського потенціалу ” охоплює такі складові: A. середня тривалість життя; B. рівень освіти дорослого населення; C. рівень зайнятості; D. соціальний стан. 17. Вікова структура населення може бути таких типів: A. регресивного; B. функціонального; C.... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  Свобода совісті громадянам України гарантована Конституцією України. "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми 1.3. Характеристика світових шкіл обліку

  Додаток до теми 1.2. Узагальнена характеристика форм бухгалтерського обліку Форма обліку Суть Схема Стара італійська Головна риса даної форми – ведення лише трьох основних книг: операції записувались в Пам’ятну книгу (Меморіал), потім із зазначенням... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  Політична система, як і економічна, правова, духовна, а також соціально-класова системи, є під­системою суспільства. Якщо істотною ознакою еко­номічної системи є власність, правової — правові норми як регулятори суспільного життя, духов­ної — формування цінностей,... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  У минуле десятиріччя в нашій країні відбувались складні соціально-економічні, політичні та демографічні зміни. Труднощі, що виникли, істотним чином відбились на діяльності всієї системи охорони здоров’я, регіональних органів управління охороною здоров’я, кожної... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  Продовжите речення „Сфера охорони здоров’я охоплює великий комплекс суспільних відносин: ________________________________ 6. Вилучення органів і тканин від мертвого донора здійснюється в Україні: A. безперешкодно в інтересах науки й суспільства B. відповідно до принципу... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  У минуле десятиріччя в нашій країні відбувались складні соціально-економічні, політичні та демографічні зміни. Труднощі, що виникли, істотним чином відбились на діяльності всієї системи охорони здоров’я, регіональних органів управління охороною здоров’я, кожної... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  Продовжите речення „Сфера охорони здоров’я охоплює великий комплекс суспільних відносин: ________________________________ 6. Вилучення органів і тканин від мертвого донора здійснюється в Україні: A. безперешкодно в інтересах науки й суспільства B. відповідно до принципу... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  Людина постійно вступає у відносини з іншими людьми. Від того, як буде налагоджене спілкування з людьми, залежить соціальна комфортність і результативність нашої діяльності. Вирішення конфліктних ситуацій має дуже велике значення. Конфлікт означає зіткнення... [читать подробенее]


 • - Додаток до теми

  Людина постійно вступає у відносини з іншими людьми. Від того, як буде налагоджене спілкування з людьми, залежить соціальна комфортність і результативність нашої діяльності. Вирішення конфліктних ситуацій має дуже велике значення. Конфлікт означає зіткнення... [читать подробенее]