Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Биотехнологии Introduction
просмотров - 1135

Content

Глоссарий

Жеткізуші – мұнай өнімдерін жеткзетін ұйм, мекеме.

Қолданулы – мұнай өнімдерін қолданатын ұыйм, мекеме.

Қорғаушы қабы – «құбыр-құбырда» принципі бойынша құбырды төсеу аумағындағы сыртқы болат, құбыр.

Мұнай мен мұнай қоймалары – мекеме, резервуар мен басқа ғимараттар кешені, мұнай мен оның өнімдерін сақтау, тапсыру, қабылдауға арналған.

Резервуарлы парк – мұнай мен мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуар тобы.

Резервуардың номиналды көлемі – көлемнің шартты өлшемі, әр түрлі резервуар конструкциясының нормалық талаптарын идентификацилауға қабылданған өлшемі.

Өнімдік сорапты бекет – мекемеде орнатылған, сорапты агрегаттар тобы, мұнай мен мұнай өнімдерін айдауға арналған.

Төкпелі – мұнай өнідерін бөшкеге құюға арналған қондырғы мен құралдардан тұратын ғимарат.

Расфасовкалы – сыйымдылығы 40 л-ге дейінгі ұсақ ыдысқа мұнай өнімдерін құюға арналған құрал мен қондырғылармен жабдықталған ғимарат немесе мекеме.

Құю-төгу қондырғылары – сәйкес жұмыстарда темір жол мен автомобиль цистерналарына құю мен төгуді қамтамасыз ететін техникалық құрал.

Темір жол құю-төгу эстакадалары – арнайы темір жолдағы ғимарат.

Аралық резервуар – цистерналарда төгу бойынша үрдістерді қамтамасыз етуді жүргізетін төгу-құю эстакадаларындағы резервуар.

Мұнайдың бір жерде жиналуы – ағынды суларды мұнай мен мұнай өнімдерінен механикалық тазалауға арналған ғимарат.

Мазмұны:

Пәннің оқу бағдарламасы 3

Оқу жоспары шешімі 3

Пәннің қысқаша мазмұны 3

Тапсырма түрі, тізім, оларды орындау графигі 4

Әдебиеттер тізімі 6

Білімді бақылау мен қадағалау 6

Аралық аттестация мен модуль бойынша бақылауды жүргзуге арналған сұрақтар тізімі 8

Активті берілген материалдардың мазмұны

Курстың тематикалық жоспары 10

Дәріс сабақтары кестелœері 10

СОӨЖ жоспары 47

СӨЖ жоспары 49

ӨБ-ға арналған тестік тапсырмалар 50

Курс бойынша бақылау сұрақтары 57

Глоссарий 60

Выходные сведения УМКДС обсужден на заседании кафедры «ПСиЭГГ» Протокол № от « » 2010 ᴦ.

УМКДС одобрен на заседании учебно-методического совета института нефти и газа Протокол № от «______________ »______ 2010 ᴦ.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

по дисциплинœе «Эксплуатация нефтебаз и газонефтехранилищ» для специальности 050729- «Строительство газонефтепроводов и

газонефтехранилищ»

Унаспеков Берикбай Акибаевич Иргибаев Тулеухан Иргибаевич

Подписано в печать 2010 ᴦ. Формат 60x84 1/16. Бумага книжно- журнальная. Объем уч.-изд. л. Тираж экз. Заказ № Отпечатано в типографии издательства КазНТУ имени К.И.Сатпаева ᴦ. Алматы, ул Ладыгина, 32

Lecture 1.Theme and problems of ecological biotechnology, its significance in a modern society………………………………………………………………………………………………….

Lectures 2-3.The basic characteristics of sewage. Household, industrial and agricultural flows, their structure and criteria of quality assessment………………………………………………….. …

Lectures 4-5.Types of operations in treatment facilities with the using of microorganisms…….

Lectures 6-7.The reactors used for aerobic sewage treatment. The scheme of work of homogeneous reactors…………………………………………………………………………………

Lectures 8-9.Management of work of final settling tank………………………………………….

Lectures 10-11.Usage of immobilized cells of microorganisms in aerotanks - displacers with the application of glass go-devil…………………………………………………………………………..

Lectures 12-13.Methane-tanks, the characteristic of processes of the fermentation proceeding in methane-tanks………………………………………………………………………………………….

Lectures 14-15.The characteristic of the industrial devices used for biological clearing of flows....

Lectures 16-17.The usage of sulfate-reducing bacteria in deposition of metals, conditions of their functioning……………………………………………………………………………………………..

Lectures 18-19.Clearing of industrial sewage from arsenic with the help of Pseudomonas putida cells, immobilized on plastic or wood shavings………………………………………………………

Lectures 20-21.Usage of microorganisms for bioabsorption of metals……………….. ……………

Lectures 22-24.Biological processing of industrial wastes of various manufactures. ………… .

Lectures 25-26.Usage of microorganisms - decomposers of hydrocarbons for sewage treatment of the oil refining enterprises and the soils polluted by oil……………………………………………….

Lectures 27-28.Role of mutual relations of plants with soil microorganisms in efficiency of toxycants' extraction…………………………………………………………………………………...

Lecture 29-30.Problems of safety application of the microorganisms received by gene- engineering methods, and some products of microbial synthesis……………………………………


Читайте также


 • - Manning A., Dawkins M. S. An Introduction to Animal Behaviour//Press Syndicate, Univ. of Cambridge. 1998.

  Lorenz K.. Evolution and Modification of Behavior. L., 1966 Mackintosh, N. J. Approaches to the study of animal intelligence//British J. Psycho]. 1988. V. 79. P. 509-525. Mackintosh N. J. Abstraction and discrimination//In The Evolution of Cognition/ Heyes C., Huber L. (eds), The Vienna Series in Theor. Biol. A Bradford Book, The MIT Press. 2000. P. 123-143. MaierN.R. T. Reasoning in white rats//Comp. Psychol. Monographs. V. 6.1929. P. 1—93.Marino L., Reiss D., Galiup G. G. Mirror... [читать подробенее]


 • - Manning A., DawkinsM. S. An Introduction to Animal Behaviour//Press Syndicate, Univ. of Cambridge. 1998.

  Lorenz K. Evolution and Modification of Behavior. L., 1966 Immelman K. Introduction to Ethology//N.-Y.-London: Plenum Press. 1980. Jarrard L. E. On the role of the hippocampus in learning and memory in the rat// Behav. neural bid. 1993. V. 60. P. 9~26. Jerison H. J. Animal intelligence and encephalization//Phil. Trans. Roy. Soc. L. 1985. V. 308. P. 21-35. Jones Т., Kamil A. C. Tool-making and tool-using in the Northern blue jay//Science 1973. V. 180. No. 4090. P. 1076-1078. ... [читать подробенее]


 • - Introduction

  Second half of left century was characterised by rapid development of technics, national economy industrialisation, an intensification of manufacture of foodstuff for provision with a food of continuously increasing population of a planet. In 2000 the globe population made 7 billion against 5 billion in 1986. Such demographic situation negatively influences on ecology. In connection with growth of cities and industry development there were serious environmental problems: pollution of... [читать подробенее]


 • - Introduction

  Content Відкрийте Збірник вправ і виконайте Вправу 13 Таким чином, XIX ст. стало періодом справжнього національного відродження: зросла національна свідомість українців, значних успіхів досягла українська культура. Національно-визвольний рух, як у Наддніпрянській, так і... [читать подробенее]


 • - Session 153: Initiative and Response: Vietnamese Actors in the Introduction of European Medical and Technical Systems to Vietnam

  Organizer and Chair: Michele Thompson, Southern Connecticut State University Discussant: Lewis Pyenson, University of Southwestern Louisiana Recently Asia has played an important part in widening the fields of medical and scientific history beyond the thematic and theoretical factors which located these disciplines firmly in Europe and North America. It can also be said that familiarity with history of science and medicine has provided new avenues of investigation for scholars whose geographic... [читать подробенее]


 • - INTRODUCTION

  LECTURE 1 – BASIC CONCEPTS OF ELT METHODOLOGY: Aims & objectives: · To introduce the aims of the course, the place of the course in the curriculum, and key concepts of ELT; · Students should be able to identify definitions and make a list of ELT topics they will study in this course. Key terms: Discipline, course, approach, method, technique, ELT Brief summary: · Introduction to the course objectives and ELT-related topics and questions This course should involve... [читать подробенее]


 • - Introduction

  Towing Antifreeze Brake fluid Power steering fluid Leaking antifreeze often leaves a crystalline deposit like this. When all else fails, you may find yourself having to get a tow home - or of course you may be helping somebody else. Long-distance recovery should only be done by a garage or breakdown service. For shorter distances, DIY towing using another car is easy enough, but observe the following points: • Use a proper tow-rope - they are not expensive. The... [читать подробенее]


 • - INTRODUCTION TO THE HISTORICAL STUDY OF LANGUAGE.

  БАЗОВА ПЛАН Мета ПЛАН Мета ПЛАН Мета ПЛАН Мета ПЛАН Мета Освітня (навчальна): поглиблення знань студентів і слухачів магістратури з питань міжнародних стандартів прав людини та вивчення цих стандартів, викладених у відповідних... [читать подробенее]


 • - Introduction

  Plan of the lecture Введение Введение План лекции Изучить самостоятельно: 1. Высота точки, расположенной на поверхности Земли. 2. Виды высот полета 3. Уровни отсчета высот. 4. Порядок перевода давления с уровня QNH на QFE. 5. Погрешности барометрических... [читать подробенее]


 • - Introduction

  Adjective categories English and Russian adjectives: the main typological characteristics and the category of the degree of quality 4 classes of Rus adj: 1. expressing quality – qualitative (большой, тонкий) 2. expressing quality through its relation to other things and actions, denoting a property of an object through the relation to other object or predicate (e.g.Москва-московский, каменный-стена, весенний день –... [читать подробенее]