Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Биология МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕКЦІЇ.
просмотров - 400

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ (додається).

ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ.

№№ Етапи. Основні питання Час (хв.) Оснащення
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП -
1.1 Організаційні заходи -
1.2 Обґрунтування актуальності теми -
1.3 Постановка навчальних цілей -
ОСНОВНИЙ ЕТАП Таблиці: “Рівні організації живого”, “Будова клітини під елœектронним мікроскопом”, “Будова біологічної мембрани”, “Будова хромосом”
2.1 Біологія – наука про живі організми
2.2 Основні ознаки живих систем
2.3 Рівні організації живого
2.4 Сучасна біологія як комплексна наука
2.5 Основні методи сучасної біології
2.6 Значення біології в сприйнятті світу
2.7 Роль біології в підготовці лікаря
2.8 Стисла характеристика про- і еукаріот
2.9 Огляд будови клітини
2.10 Генетичний апарат клітини
ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП -
3.1 Основні висновки зі змісту -
3.2 Відповіді на запитання студентів -
3.3 Завдання для самопідготовки -
ВСЬОГО -

5. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ.

6. МАТЕРІАЛИ АКТИВІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЛЕКЦІЇ.

1. Що таке життя?

2. Чому живі системи є відкритими?

3. Які є рівні організації живого?

4. Чому клітина є елœементарною структурною, функціональною та генетичною одиницею живого?

5. Які організми відносять до прокаріот? До еукаріот?

6. Які основні складові еукаріотичної клітини?

7. Яку Ви знаєте сучасну модель будови біологічної мембрани?

8. Що таке глікокалікс? Яка його функція?

9. Що таке цитоплазматичний матрикс?

10. Які Ви знаєте види транспорту речовин через біологічні мембрани?

11. Яку роль виконують білки хроматину?

12. Що таке ген? Геном? Генотип?

13. Що таке екзон? Інтрон? Спейсер?

14. Що таке гігантські хромосоми? Хромосоми типу “лампових щіток”?

Навчальне приміщення: лекційна аудиторія № 3 університету.

Обладнання: мультимедійний проектор, кодоскоп.

Ілюстративні матеріали: кодограми, таблиці, схеми логічної структури.

8. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ.

8.1. ЛІТЕРАТУРА З ТЕМИ ЛЕКЦІЇ, ЩО ВИКЛАДАЄТЬСЯ:

1. Медична біологія: Підручник / За ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.

2. Слюсарєв А. О., Жукова С. В. Біологія: Підручник (Пер. із рос. мови В. О. Мотузного). – К.: Вища школа, 1992. – 422 с.

3. Текст лекції.

4. Методична розробка лекції.

8.2. ПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЇ, ЩО ВИКЛАДАЄТЬСЯ:

 1. Живі системи є відкритими.
 2. Життя є якісно новою формою існування матерії.
 3. Рівні організації живого.
 4. Макросистеми, мезосистеми, мікросистеми.
 5. Методи біології: описовий, порівняльний, експериментальний.
 6. Механіцизм, віталізм і матеріалізм у біології.
 7. Біологія людини. Медична біологія.
 8. Прокаріоти. Еукаріоти.
 9. Мембранні та немембранні структурні компоненти клітини.
 10. Рідинно-мозаїчна модель біологічної мембрани.
 11. Глікокалікс.
 12. Цитоплазматичний матрикс.
 13. Види та механізми транспорту речовин через біологічні мембрани.
 14. Структурна та регуляторна роль білків хроматину.
 15. Ген. Геном. Генотип.
 16. Екзон. Інтрон. Спейсер.
 17. Гігантські політенні хромосоми. Хромосоми типу “лампових щіток”.

8.3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

Підгодовувати реферати на теми:

 1. “Процесінг еукаріотичного гена”.
 2. “Принципові відмінності в регуляції експресії генів прокаріот і еукаріот”.

8.4. ЛІТЕРАТУРА З ТЕМИ НАСТУПНОЇ ЛЕКЦІЇ:

1. Биология: Учебник. В 2-х томах / Под ред. В. Н. Ярыгина. – М.: Высшая школа, 2001.

2. Пехов А. П. Биология и общая генетика: Учебное пособие. – М.: РУДН, 1994. – 436 с.

8.5. ПИТАННЯ ДО НАСТУПНОЇ ЛЕКЦІЇ:

1. Склад нуклеотидів ДНК і РНК.

2. Генетичний код, його визначення і основні властивості.

3. Біосинтез білка, його етапи.

4. Регуляція експресії генів прокаріот і еукаріот. Оперон. Транскриптон.

9. ЛІТЕРАТУРА, ЩО ВИКОРИСТАНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЛЕКЦІЇ:

1. Вибрані лекції з медичної біології / За ред. В. О. Корольова, В. М. Яригіна. – К.: Вища школа, 1993. – 176 с.

2. Слюсарев А. А., Жукова С. В. Биология: Учебник. – К.: Высшая школа, 1987. – 416 с.

Методичну розробку лекції склав

завідувач кафедри клінічної імунології,

генетики та медичної біології ОНМедУ,

З. д. н. т. України, лауреат Державної премії України,

д.мед.н., професор БАЖОРА Ю. І.