Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Астрономия III Універсал УЦР
просмотров - 1023

Результати

Основні сили, що вели боротьбу за владу в Києві в листопаді

Проголошення Української Народної Республіки

Восœени 1917 р. ще більше зросла напруга в політика житті України. Тимчасовий уряд усіма силами перешкоджав Центральній Раді організувати владу в Україні і скликати Установчі збори. Активно ширилась в Україні й пропаганда більшовиків, особливо серед військових і задавлених злиднями пролетарів. В умовах повної анархії і безладдя 7 листопада (25 жовтня) 1917 р. більшовики в Петербурзі усунули Тимчасовий уряд і взяли владу у свої руки.

Боротьба за владу в Києві (листопад (жовтень—листопад) 1917 р.)

9 листопада (27 жовтня) 1917 р. УЦР і ГС виступили з промовоювою «До всіх громадян України», у якій негативно і оцінювали переворот у Петрограді й попереджали, що Рада , боротиметься з будь-якими спробами підтримати Більшовицький переворот в Україні.

(жовтень—листопад) 1917 р.

• Більшовики (спиралися на ради робітничих та солдатських депутатів).

• Прихильники поваленого Тимчасового уряду Росії (усі загальноросійські партії, крім більшовиків. Спиралися на штаб Київського військового округу (КВО)).

• Українська Центральна Рада (прибічники Центральної Ради, що спиралися на віддані їй сили).

• Виведення за межі Києва військ КВО, розформування добровольчих офіцерських дружин, звільнення заарештованих членів ревкому.

• Визнання більшовиками УЦР крайовим органом в Україні.

• Призначення члена Генерального військового полковника В. Павленка командуючим КВО.

• Відповідно до телœеграми В. Винниченка від 1 листопада 1917 р. на місця (в усі українські губернії, радам, армійським комітетам про перехід влади в краї до УЦР поширювалася додатково на території, де більшість населœення складали українці (Катеринославщина, Харківщина, материкова Таврія, Холмщина, частина Курської та Воронізької губерній).

• Постанова УЦР, відповідно до якої поміщицькі та державні землі передавалися в розпорядження земельних комітетів.

• Малій Раді доручалося затвердити закон про вибори до Українських Установчих зборів, а також їх провести.

• Проголошення ІІІ Універсалу.

• Україна проголошувалася Українською Народною Рес­публікою. «Не відділяючись від Російської Республіки й збе­рігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів», «маючи силу й власть на рідній землі, ми тою силою і властю станемо на сторожі прав і революції не тільки на­шої землі, але й усієї Росії».

• До Установчих Зборів вся влада в Україні переходила до УЦР і Генерального Секретаріату.

• Територія УНР визначалася в межах Київщини, Поділля, Волині, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Катеринославщини, Херсонщини, Таврії (без Криму). Остаточні кордони УНР, а також прилучення частини Холмщини, Курської, Воронізької та суміжних областей, де більшість населœення українське, «має бути встановлене по згоді зор­ганізованої волі народів».

• Скасовувалося право власності на землю поміщиків та ін­ших нетрудових господарств, а також на удільні, монас­тирські, кабінетні та церковні землі.

• Земля проголошувалася власністю народу і передавалася йому без викупу; негайне прийняття закону про порядок користування землею обраними до Українських Установ­чих зборів земельними комітетами.

• Установлювався 8-годинний робочий день для робітників.

• Установлювався (разом із робітниками) державний контроль над продукцією в Україні, її виробництвом і розподілом.

• Уряд обіцяв негайно розпочати мирні переговори.

• Проголошувалося скасування смертної кари.

• Надання повної амністії всім політичним в'язням і засу­дженим.

• Декларувалася реформа судочинства, «привести його до згоди з правними поняттями народу».

«Ужити всіх заходів до закріплення й поширення прав місцевого самоврядування».

• Проголошувалися свобода слова, друку, віросповідань, зі­брань, страйків, недоторканність помешкання, можли­вість уживання різних місцевих мов у відносинах з усіма установами.

• Надавалася національно-персональна автономія росіянам, євреям і полякам та ін.

• Наголошувалася особлива увага до проблеми продовольства. 9 січня 1918 р. (27 грудня 1917 р.) призначалося днем виборів українських Установчих зборів, а 22(9) січня 1918 р. — І днем їх скликання.

За визначеннями В. Винниченка та Д. Дорошенка, III Універсалне мав такого схвалення в суспільстві, як І Універсал. Найголовніша причина полягала в тому, що в І Універсалі була проголошена національна ідея, яка об'єднувала всіх українців, а в III Універсалі було накреслено соціально-економічні заходи,до яких представники різних кіл суспільства ставилися по-різному.


Читайте также


 • - III) Жизнь и переводческая деятельность Кирилла и Мефодия

  Император Михаил, а затем и патриарх Фотий начинают непрерывно направлять Константина, как посланника Византии, к соседним народам для убеждения их в превосходстве византийского христианства над всеми другими религиями. Константин отправляется в Болгарию, обращает в... [читать подробенее]


 • - Башня III Интернационала В.Е. Татлина

  Архитектура XX в. План 1. Башня III Интернационала В.Е. Татлина, 2. Музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта Памятник III Коммунистического Интернационала, или "Башня Татлина" - самый известный и грандиозный проект российского художника, архитектора и дизайнера В. Е. Татлина -... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ XIII

  Общее содержание мероприятий по охране лесов от пожаров Кроме рассмотренных выше мероприятий по защите и воспроизводству лесов при лесоустройстве осуществляется проектирование мероприятий по охране лесов от пожаров. Оно выполняется по трем направлениям: -... [читать подробенее]


 • - III. Проблема реконструкции индоевропейского праязыка.

  I. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 1. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. 2. Типологические классификации языков. 3. Проблема реконструкции индоевропейского... [читать подробенее]


 • - Дворец Диоклетиана в Спалато (кон. III в.)

  Император Диоклетиан (284-305 гг.) в течение двадцати лет успешно боролся с нашествиями варваров и с христианами. В 305 году он отказался от власти и поселился в своем дворце в Далмации (Иллирии) на берегу Адриатического моря. В конце III в. н. э., при Диоклетиане, завер­шилось... [читать подробенее]


 • - I II III

  В схеме О.Каде выделяются некоторые существенные стороны перевода как коммуникативного акта. Акт перевода распадается на два взаимосвязанных коммуникативных акта – коммуникацию между отправителем и переводчиком и коммуникацию между переводчиком и получателем. При... [читать подробенее]


 • - Часть III. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 2 страница

  Поглощение нейтронов в тканях не имеет той специфики, которая была свойственна электронам и протонам, и интенсивность их потока быстро убывает с нарастанием глубины тканей. Суть терапевтического использования нейтронов состоит в том, что ими пытаются насытить те... [читать подробенее]


 • - Часть III. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 1 страница

  Тесты Ситуационные задачи. Алгоритмы лучевого исследования при патологии ЗЧС. Лучевые методы исследования эндокринной системы. 2. Рентгеноанатомия эндокринных желёз. 3. Лучевая семиотика заболеваний эндокринных желёз.Глава 1. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ... [читать подробенее]


 • - Расознавчі студії XVIII— першої половини XIXст.

  На початок XVIII ст. мандрівники та вчені-натура-лісти накопичили великий фактичний матеріал про фізичні риси населення найвіддаленіших куточків земної кулі. Цей доробок вимагав осмислення та систематизації. Одним із перших свою класифікацію запропонував К. Лінней,... [читать подробенее]


 • - III квартал

  В III квартале расширяются знания детей об окружающем, совер­шенствуются умения в лепке, уточняется форма, становится вырази­тельнее изображение, фигурки приобретают большую динамичность. Дети учатся устанавливать фигурки на подставках. Темами лепки могут быть фигуры... [читать подробенее]