Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Архитектура Текстові тестові завдання 4 страница
просмотров - 1473

E. Ядерний матрикс.

349. Хромосоми людини за розмірами поділяють на:

A. 12 груп.

B. 3 групи.

C. 6 груп.

D. *7 груп.

E. 2 групи.

350. Цитокінез (цитотомія) – це:

A. Поділ ядра.

B. Поділ органел.

C. Збільшення об’єму цитоплазми.

D. *Поділ цитоплазми.

E. Рух цитоплазми.

351. Чим утворені полюси веретена поділу в мітотичній клітині?

A. Хромосомами.

B. Скоротливими кільцями.

C. Кінетохорами.

D. *Клітинними центрами.

E. Мітохондріями.

352. Що таке клітинний цикл?

A. Процес підготовки до мітозу та мітоз.

B. Період від профази до телофази.

C. Період від інтерфази до телофази мітозу.

D. *Період від поділу до поділу.

E. Період поділу клітини.

353. Що таке кросинговер?

A. Репродукція клітин.

B. Період між поділами клітини.

C. Поділ цитоплазми клітини.

D. *Обмін гомологічними ділянками хромосом.

E. Процес загибелі клітини.

354. Що таке хромосома?

A. Рибонуклерпротеїн.

B. Конденсована нитка АТФ на гістонових білках.

C. Неконденсована нитка РНК на гістонових білках.

D. *Конденсована нитка ДНК на гістонових білках.

E. Ядерний матрикс.

355. Як інакше називають вторинні перетяжки хромосом?

A. Центромери.

B. Теломери.

C. Супутники хромосом.

D. *Ядерцеві організатори.

E. Плечі хромосом.

356. Як називається білковий диск, що зв’язує мікротрубочки веретена поділу з хромосомою?

A. Центромера.

B. Теломер.

C. Супутник хромосоми.

D. *Кінетохор.

E. Диплосома.

357. Як називається прямий поділ клітини (без редуплікації ДНК і утворення веретена поділу)?

A. Мітоз.

B. Мейоз.

C. Ендомітоз.

D. *Амітоз.

E. Апоптоз.

358. Як називається рідка частина ядра, в якій містяться хроматин, ядерце та негістонові білки?

A. Гіалоплазма.

B. Каріолема.

C. Центріоля.

D. *Каріоплазма.

E. Ядерний матрикс.

359. Як називається сукупність негістонових білків каріоплазми?

A. Еухроматин.

B. Маргінальний хроматин.

C. Каріолема.

D. *Ядерний білковий матрикс.

E. Ядерце.

360. Як називається фізіологічна смерть клітини, яка особливо часто відбувається впродовж ембріогенезу?

A. Клазматоз.

B. Паранекроз.

C. Анізоцитоз.

D. *Апоптоз.

E. Некроз.

361. Як називається центр організації мікротрубочок, локалізований на первинній перетяжці мітотичної хромосоми?

A. Супутник хромосоми.

B. Плече хромосоми.

C. Центріоля.

D. *Кінетохор.

E. Теломер.

362. Як називають клітину, що має 3n набір хромосом?

A. Апоптозною.

B. Некротичною.

C. Мутованою.

D. *Триплоїдною.

E. Малодиференційованою.

363. Як називають хромосому, первинна перетяжка якої знаходиться біля теломера?

A. Метацентрична.

B. Субметацентрична.

C. Анацентрична.

D. *Акроцентрична.

E. Телоцентрична.

364. Як називають хромосому, первинна перетяжка якої поділяє її на два рівних плеча?

A. Акроцентрична.

B. Субметацентрична.

C. Рівноцентрична.

D. *Метацентрична.

E. Телоцентрична.

365. Як називають хромосому, первинна перетяжка якої поділяє її на два нерівних плеча?

A. Акроцентрична.

B. Метацентрична.

C. Рівноцентрична.

D. *Субметацентрична.

E. Телоцентрична.

366. Як називаються ділянки хромосом біля первинних перетяжок, в яких найактивніше відбувається рекомбінація генів?

A. Теломери.

B. Кінетохори.

C. Вторинні перетяжки.

D. *Прицентромерні ділянки.

E. Супутники хромосом.

367. Яка структура ядра постраждає при пошкоджені білків-гістонів?

A. Ядро.

B. Ядерце.

C. ДНК.

D. *Хроматин.

E. РНК.

368. Яка фаза мітозу в клітинах має сформовану материнську зірку?

A. Рання профаза.

B. Пізня профаза.

C. Телофаза.

D. *Метафаза.

E. Анафаза.

369. Яка фаза мітозу найкоротша?

A. Прометафаза.

B. Профаза.

C. Телофаза.

D. *Анафаза.

E. Метафаза.

370. Яка хромосома має два нерівних плеча?

A. Акроцентрична.

B. Метацентрична.

C. Рівноцентрична.

D. *Субметацентрична.

E. Телоцентрична.

371. Яка хромосома має два рівних плеча?

A. Акроцентрична.

B. Субметацентрична.

C. Рівноцентрична.

D. *Метацентрична.

E. Телоцентрична.

372. Яке з наведених тверджень характеризує субметацентричну хромосому?

A. Хромосома метафазної пластинки.

B. Має два рівних плеча.

C. Центромер знаходиться на кінці хромосоми.

D. *Має два нерівних плеча.

E. Генетично інактивована Х-хромосома.

373. Яке із наведених нижче тверджень характеризує некроз?

A. Розчинœення ядра.

B. Запрограмована клітинна смерть.

C. Своєрідна форма клітинної репродукції.

D. *Смерть клітини внаслідок пошкодження.

E. Співвідношення різних форм еритроцитів в крові.

374. Яке твердження характеризує акроцентричну хромосому?

A. Хромосома метафазної пластинки.

B. Має два рівних плеча.

C. Має два нерівних плеча.

D. *Центромер знаходиться на кінці хромосоми.

E. Генетично інактивована Х-хромосома.

375. Яке твердження характеризує мейоз:

A. Утворюються триплоїдні клітини.

B. Утворюються диплоїдні клітини.

C. Не відбувається кросинговер.

D. *Включає два послідовних мітотичних поділи, між якими відсутня інтерфаза.

E. Завершується загибеллю клітин.

376. Яке твердження характеризує метацентричну хромосому?

A. Хромосома дочірньої зірки.

B. Має два нерівних плеча.

C. Центромер знаходиться на кінці хромосоми.

D. *Має два рівних плеча.

E. Генетично інактивована Х-хромосома.

377. Яке твердження характеризує субметацентричну хромосому?

A. Хромосома метафазної пластинки.

B. Хромосома дочірньої зірки.

C. Центромер знаходиться на кінці хромосоми.

D. *Має два нерівних плеча.

E. Генетично інактивована Х-хромосома.

378. Яке утворення в мітотичній клітині отримало назву „материнська зірка”?

A. Веретено поділу.

B. Клубок хромосом у профазі.

C. Розходження хромосом в анафазі.

D. *Метафазна пластинка хромосом.

E. Мітотична клітина в період цитокінезу.

379. Який набір хромосом має переважна більшість соматичних клітин?

A. Гаплоїдний.

B. Триплоїдний.

C. Тетраплоїдний.

D. *Диплоїдний.

E. Поліплоїдний.

380. Який структурний елœемент клітини складається з 2 хроматид?

A. Каріолема.

B. Диплосома.

C. Мітотичне веретено.

D. *Мітотична хромосома.

E. Кінетохор.

381. Який фізіологічний процес індукується в клітині експресією особливих кілерних генів?

A. Некроз.

B. Фагоцитоз.

C. Мітоз.

D. *Апоптоз.

E. Ріст.

382. Який хромосомний набір характерний для клітин людського організму, що утворилися шляхом мітозу?

A. n.

B. 4n.

C. 23n.

D. *2n.

E. 46n.

383. Який хромосомний набір характерний для клітин людського організму, що утворилися шляхом ендомітозу?

A. n.

B. 2n.

C. 23n.

D. *4n.

E. 46n.

384. Яким терміном позначають розпад ядра на окремі фрагменти?

A. Некроз.

B. Анізоцитоз.

C. Пікноз.

D. *Каріорексис.

E. Каріолізис.

385. Яким терміном позначають розчинœення ядра ушкодженої клітини за допомогою ферментів лізосом?

A. Некроз.

B. Анізоцитоз.

C. Пікноз.

D. *Каріолізис.

E. Каріорексис.

386. Яким терміном позначають сукупність числа, розмірів та особливостей будови хромосом певного виду живих організмів?

A. Каріовид.

B. Каріокінез.

C. Хромотип.

D. *Каріотип.

E. Хромовид.

387. Які ділянки мітотичних хромосом отримали назву ядерцевих організаторів?

A. Центромери.

B. Теломери.

C. Супутники хромосом.

D. *Вторинні перетяжки.

E. Плечі хромосом.

388. Які ділянки хромосом втрачають нуклеотиди з кожним поділом і тому є регуляторами тривалості життя клітини?

A. Центромери.

B. Прицентромерні ділянки.

C. Вторинні перетяжки.

D. *Теломери.

E. Супутники хромосом.

389. Які ділянки хромосом називаються гетерохроматиновими?

A. Конденсовані в ядрі, що ділиться.

B. Деспіралізовані в ядрі, що ділиться.

C. Відокремлені в ядрі, що не ділиться.

D. *Конденсовані в ядрі, що не ділиться.

E. Відокремлені в ядрі, що ділиться.

390. Які із наведених клітин після утворення виходять із клітинного циклу і аж до смерті організму перебувають в G0 періоді?

A. Клітини епітелію.

B. Гладкі міоцити.

C. Фібробласти.

D. *Клітини серцевого м’яза.

E. Ракові клітини.

391. Які клітини людського організму утворюються шляхом мейозу?

A. Усі.

B. Хворі та старіючі.

C. Соматичні.

D. *Чоловічі і жіночі гамети.

E. М’язеві волокна.

392. Які клітини повністю втрачають здатність повертатися в клітинний цикл?

A. Стовбурові та напівстовбурові.

B. Ракові.

C. Гепатоцити і панкреатоцити.

D. *Нейрони і кардіоміоцити.

E. Епітеліоцити.

393. Які клітини утворюються в результаті амітозу?

A. Ідентичні материнській.

B. Гаплоїдні.

C. Триплоїдні.

D. *Анеуплоїдні.

E. Поліплоїдні.

394. Які клітини утворюються в результаті блокування мітозу в прометафазі?

A. Одна одноядерна диплоїдна.

B. Одна двоядерна диплоїдна.

C. Одна двоядерна тетраплоїдна.

D. *Одна одноядерна тетраплоїдна.

E. Дві одноядерні диплоїдні.

395. Які клітини утворюються в результаті ендорепродукції (ендомітозу)?

A. Ідентичні материнській.

B. Анеуплоїдні.

C. Тетраплоїдні.

D. *Поліплоїдні.

E. Триплоїдні.

396. Які клітини утворюються в результаті мейозу?

A. Ідентичні материнській.

B. Анеуплоїдні.

C. Триплоїдні.

D. *Гаплоїдні.

E. Тетраплоїдні.

397. Які органели входять в склад веретена поділу?

A. Мікрофіламенти.

B. Проміжні філаменти.

C. Нейрофібрили.

D. *Мікротрубочки.

E. Міофібрили.

398. Які органели клітини утворюють полюси мітотичного веретена?

A. Мітохондрії.

B. Полісоми.

C. Протеасоми.

D. *Диплосоми.

E. Комплекс Гольджі.

399. Які основні функції виконують хромосоми?

A. Зберігання генетичної інформації, синтез АДФ та АТФ.

B. Зберігання спадкової інформації, синтез ДНК та АТФ.

C. Зберігання спадкової інформації, синтез ДНК та АДФ.

D. *Зберігання спадкової інформації, синтез РНК та ДНК.

E. Зберігання спадкової інформації, синтез РНК та АДФ.

400. Які процеси відбуваються в клітині в постсинтетичному періоді інтерфази?

A. Синтез білків для ахроматинового веретена.

B. Каріорексис.

C. Синтез АТФ та ДНК.

D. *Синтез білків для ахроматинового веретена та АТФ.

E. Лізис каріолеми та синтез ліпідів.

401. Які процеси відбуваються в клітині в синтетичному періоді інтерфази?

A. Синтез білків.

B. Синтез ліпідів.

C. Синтез РНК.

D. *Синтез ДНК.

E. Синтез вуглеводів.

402. Які процеси відбуваються в клітині під час анафази?

A. Концентрація хромосом у вигляді клубка.

B. Концентрація хромосом у вигляді 2–х клубків.

C. Розташування хромосом по екватору.

D. *Розходження хромосом до полюсів клітини.

E. Концентрація хромосом у вигляді 3–х клубків.

403. Які процеси відбуваються в клітині під час метафази?

A. Концентрація хромосом біля полюсів клітини.

B. Концентрація хромосом в клубок.

C. Концентрація хромосом в 2 клубка.

D. *Розміщення хромосом на екваторі клітини.

E. Розміщення хромосом по полюсам клітини.

404. Які процеси відбуваються в клітині під час ранньої профази мітозу?

A. Резорбція ядерця.

B. Резорбція каріолеми.

C. Деспіралізація хромосом.

D. *Резорбція ядерця і каріолеми.

E. Розпад ахроматинового ядра.

405. Які процеси відбуваються в клітині під час телофази?

A. Реконструкція нуклеолеми.

B. Розходження хромосом.

C. Цитотомія.

D. *Реконструкція нуклеолеми, цитотомія, формування ядерця.

E. Формування ядерця.

406. Які процеси не відбуваються в клітині під час телофази?

A. Реконструкція нуклеолеми.

B. Цитотомія.

C. Формування ядерця.

D. *Розходження хромосом.

E. Деспіралізація хромосом.

407. Які стадії мітозу ви знаєте:

A. Інтерфаза, метафаза, профаза, телофаза.

B. Інтерфаза, синтетичний період.

C. Інтерфаза, пресинтетичний і постинтетичний періоди.

D. *Профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

E. Анафаза, діакінез, профаза, телофаза.

408. Які структури соматичних клітин можуть надати інформацію про стать людини?

A. Периферійний хроматин.

B. Еухроматин.

C. Тільце Лайон.

D. *Тільце Барра.

E. Факультативний хроматин.

409. Якщо клітина має 3n набір хромосом, то її називають:

A. Апоптозною.

B. Некротичною.

C. Мутованою.

D. *Триплоїдною.

E. Малодиференційованою.

410. Хімічний склад хромосом:

A. ДНК, гістони, вуглеводи.

B. ДНК, гістони, ліпіди.

C. Білки, РНК, вуглеводи.

D. *ДНК, білки-гістони.

E. Гістонові та негістонові білки, ДНК.

411. Акросома сперматозоїда локалізована у:

A. Шийці.

B. Проміжній частині хвоста.

C. Головній частині хвоста.

D. *Головці.

E. Термінальній частині хвоста.

412. Акросома сперматозоїда містить:

A. Гепарин і є похідним комплексу Гольджі.

B. Гістамін і є похідним комплексу Гольджі.

C. Пероксидазу і є похідним агранулярної ендоплазматичної сітки.

D. *Гідролітичні ферменти і є похідним комплексу Гольджі.

E. Окисно-відновні ферменти і є похідним мітохондрій.

413. Аксонема складається з:

A. 2 центральних і 9 пар периферійних мікрофіламентів.

B. 2 центральних і 9 триплетів периферійних мікротрубочок.

C. 9 триплетів периферійних мікротрубочок.

D. *2 центральних і 9 пар периферійних мікротрубочок.

E. 9 щільних волокон, волокнистої піхви.

414. Як називається процес накопичення відмінностей у клітинах внаслідок чого вони набувають певної спеціалізації (урізноманітнення клітин)?

A. Детермінація.

B. Комітування.

C. Імпотенція.

D. * Диференціація.

E. Плюрипотенція.

415. Біологічна суть запліднення:

A. Утворення зиготи.

B. Визначення статі зародка.

C. Перехід на новий спосіб живлення.

D. *Поновлення диплоїдного набору хромосом.

E. Початок дроблення.

416. Як називається визначення подальшого шляху розвитку клітин внаслідок блокування окремих компонентів геному?

A. Диференціація.

B. Комітування.

C. Імпотенція.

D. *Детермінація.

E. Плюрипотенція.

417. Яким терміном позначають обмеження можливостей шляхів розвитку клітини внаслідок детермінації?

A. Диференціація.

B. Детермінація.

C. Імпотенція.

D. *Комітування.

E. Редукція.

418. Бластоцель – це частина:

A. Епібласта.

B. Гіпобласта.

C. Трофобласта.

D. *Бластоцисти.

E. Гастроцелі.

419. Бластула людини має назву:

A. Целобластула.

B. Перибластула.

C. Амфібластула.

D. *Бластоциста.

E. Дискобластула.

420. Бластула людини називається:

A. Нейрулою.

B. Трофобластом.

C. Дискобластулою.

D. *Бластоцистою.

E. Амфібластулою.

421. В оогенезі виділяють послідовні стадії:

A. Розмноження, росту, дозрівання, формування.

B. Розмноження, росту, овуляції.

C. Мітозу, росту, дозрівання.

D. *Розмноження, росту, дозрівання.

E. Мітозу, мейозу, формування.

422. В якому періоді ембріогенезу людини утворюється бластоциста:

A. У постнатальному.

B. У зародковому.

C. У плодовому.

D. *У початковому.

E. У ранньому постнатальному.

423. Виберіть правильну послідовність періодів живлення зародка людина:

A. Гістіотрофний – геліотрофний – гематотрофний.

B. Вітелотрофний – гематотрофний – гістіотрофний.

C. Гемотрофний – вітелотрофний –гематотрофний.

D. *Вітелотрофний – гістіотрофний – гематотрофний.

E. Гематотрофний – гістіотрофний – вітелотрофний.

424. Вкажіть вірне чергування оболонок людської яйцеклітини:

A. Променистий вінець – анімальна оболонка – плазмолема.

B. Плазмолема – променистий вінець – амніон.

C. Плазмолема – анімальна оболонка – прозора оболонка.

D. *Плазмолема – прозора оболонка – променистий вінець.

E. Прозора оболонка – променистий вінець – амніон.

425. Вкажіть вірне чергування основних стадій розвитку:

A. Морула – бластула – органогенез – гаструла.

B. Дроблення – гаструла – бластоциста – органогенез.

C. Зиготота – гаструла – бластоциста – органогенез.

D. *Зигота – морула – бластоциста – гаструла – органогенез.

E. Бластоциста – морула – гаструла – органогенез.

426. Вкажіть компоненти бластоцисти?

A. Цитотрофобласт і синцитіотрофобласт.

B. Епібласт і гіпобласт.

C. Сукупність фолікулярних клітин.

D. *Ембріобласт, бластоцель і трофобласт.

E. Бластодерма і бластоцель.

427. Вкажіть різновиди сперматозоїдів:

A. Джгутикові та безджгутикові.

B. Активні і пасивні.

C. Одноджгутикові та дводжгутикові.

D. *Андро- та гінекоспермії.

E. Швидкі та повільні.

428. Вкажіть термін дроблення зародка людини?

A. Від 1 до 10 доби.

B. Від 2 до 17 доби.

C. 5-6 діб.

D. *1-6 доби після запліднення.

E. 10 діб.

429. Вкажіть тип яйцеклітини людини.

A. Полілецитальна.

B. Телолецитальна.

C. Алецитальна.

D. *ІІ оліголецитальна, ізолецитальна.

E. І оліголецитальна.

430. Вкажіть тривалість вітелотрофного живлення.

A. 5 діб.

B. 7 діб.

C. 10 діб.

D. *1 доба.

E. Тиждень.

431. Вкажіть тривалість пренатального онтогенезу.

A. 220 діб.

B. 2 доби.

C. 3 місяці.

D. *280 діб.

E. 7 діб.

432. Вкажіть фази запліднення.

A. Рання та пізня.

B. Трубна та маткова.

C. Адгезії та інвазії.

D. *Дистантна і контактна.

E. Капацитації та стигмотаксису.

433. Вкажіть фази імплантації.

A. Адгезія та дифузія.

B. Дифузія та стигмотаксис.

C. Хемотаксисис та адгезія.

D. *Адгезія та інвазія.

E. Хемотаксиси та дифузія.

434. Внаслідок проникнення сперматозоїда в овоплазму розвивається(ются):

A. Акросомна реакція.

B. Капацитація.

C. Овуляція та утворення першого полярного тільця.

D. *Кортикальна і зональна реакції.

E. Гаструляція.

435. Волокниста піхва сперматозоїда локалізована у:

A. Шийці.

B. Проміжному відділі хвоста.

C. Шийці та головному відділі хвоста.

D. *Головному відділі хвоста.

E. Шийці та проміжному відділі хвоста.

436. Де в нормі відбувається запліднення?

A. В черевній порожнині.

B. В порожнині матки.

C. В піхві.

D. *В ампульній частині маткової труби.

E. На поверхні яєчника.

437. Де найчастіше в нормі відбувається імплантація?

A. В яєчнику.

B. В черевній порожнині.

C. В шийці матки.

D. *В тілі або дні матки.

E. В матковій трубі.

438. Де найчастіше відбувається ектопічна імплантація?

A. В яєчнику.

B. В черевній порожнині.

C. В шийці матки.

D. *В матковій трубі.

E. В тілі або дні матки.

439. Де перебуває зародок в трубному періоді?

A. В порожнині матки.

B. В черевній порожнині.

C. В ендометрії.

D. *В матковій трубі.

E. В Дугласовому просторі.

440. Дроблення зиготи людини:

A. Неповне, асинхронне, нерівномірне.

B. Повне, синхронне, рівномірне.

C. Неповне, синхронне, рівномірне.

D. *Повне, асинхронне, нерівномірне.

E. Повне, асинхронне, рівномірне.

441. Дроблення людини триває:

A. 24 год.

B. 2 доби.

C. 10 діб.

D. *6 діб.

E. 2 тижні.

442. Елементами цитоскелœету в хвості сперматозоїда є:

A. Аксонема, базальні тільця, волокниста піхва.

B. Аксонема і 9 пар щільних волокон.

C. Центріоль, 9 щільних волокон, волокниста піхва.

D. *Аксонема, 9 щільних волокон, волокниста піхва.

E. Аксонема, акросома, волокниста піхва.

443. Ембріобласт – це частина:

A. Епібласта.

B. Гіпобласта.

C. Трофобласта.

D. *Бластоцисти.

E. Бластоцелі.

444. Ембріогенез включає період від:

A. Запліднення до смерті.

B. Утворення гамет до народження.

C. Утворення статевих клітин до смерті.

D. *Запліднення до народження.

E. Утворення гамет до утворення зиготи.

445. Ембріон з маткових труб потрапляє в порожнину матки:

A. На стадії 2-х бластомерів.

B. На стадії зигота.

C. Після другого поділу.

D. *На стадії пізньої морули або ранньої бластоцисти.

E. На стадії пізньої гаструли.

446. Ембріональний розвиток поділяють на періоди:

A. Запліднення, дроблення, імплантації.

B. Прогенез, пренатальний онтогенез, постнатальний онтогенез.

C. Дроблення, гістогенез, органогенез.

D. *Початковий, зародковий, плодовий.

E. Зигота͵ бластула, гаструла.

447. Жовткові гранули овоцитів – це:

A. Двомембранні структури.

B. Немембранні структури, утворені двома субодиницями.

C. Немембранние структури, утворені мікротрубочками.

D. *Мембранні пухирці, що містять ліповітелін та фосфовітин.

E. Мембранні структури, що містять лізуючі ферменти.

448. З яких бластомерів складається трофобласт?

A. Великих темних.

B. Полігональних.

C. Великих світлих.

D. *Малих світлих.

E. Малих темних.

449. З яких клітин складається бластула?

A. Трофобластів.

B. Фолікулярних.

C. Децидуальних.

D. *Бластомерів.

E. Амніотичних.

450. З яких компонентів складається морула людини?

A. Зовнішньої клітинної маси.

B. Внутрішньої клітинної маси.

C. Стінки та просвіту.

D. *Групи щільно розташованих клітин.

E. Зовнішньої і внутрішньої клітинної маси.

451. З якого моменту розпочинається пренатальний онтогенез?

A. З моменту імплантації.

B. З моменту дроблення.

C. З моменту гаструляції.

D. *З моменту утворення зиготи.

E. Немає правильної відповіді.

452. З якої складової частини бластоцисти утворюється хоріон?

A. Ембріобласта.

B. Бластоцелі.

C. Амніобласта.

D. *Трофобласта.

E. Бластомерів.

453. За кількістю жовткових включень розрізняють наступні типи яйцеклітин:

A. Центролецитальні, оліголецитальні, полілецітальні.

B. Алецитальні, телолецитальні, полілецитальні.

C. Телолецитальні, центролецитальні, оліголецитальні.

D. *Алецитальні, оліголецитальні, полілецитальні.

E. Центролецитальні, ізолецитальні, телолецитальні.

454. За розподілом жовткових включень розрізняють наступні типи яйцеклітин:

A. Центролецитальні, оліголецитальні, полілецитальні.

B. Алецитальні, оліголецитальні, полілецитальні.

C. Алецитальні, телолецитальні, полілецитальні.

D. *Центролецитальні, ізолецитальні, телолецитальні.

E. Телолецитальні, центролецитальні, алецитальні.

455. Запліднення – це процес:

A. Проникнення сперматозоїдів у жіночі статеві шляхи.

B. Утворення сперматозоїдів.

C. Імплантація зародка в стінку матки.

D. *Злиття сперматозоїда з яйцеклітиною.

E. Розриву фолікула і викид овоцита.

456. Запліднення у людини відбувається в нормі:

A. У піхві

B. У матці

C. У фімбріях маткових труб

D. *В ампульній частині маткових труб

E. В яєчниках

457. Запліднення яйцеклітини відбувається в:

A. Черевній порожнині.

B. Порожнині матки.

C. Яєчнику.

D. *Ампульній частині маткової труби.

E. Ділянці шийки матки.

458. Зародок на стадії зиготи знаходиться:

A. Вільно в порожнині матки.

B. В контакті з ендометрієм.

C. У товщині ендометрію.

D. *У матковій трубі.

E. У каналі шийки матки.

459. Зигота утворюється під час:

A. Проникнення сперматозоїдів жіночі статеві шляхи.

B. Розриву стінки фолікула і викиду яйцеклітини.

C. Акросомної реакції сперматозоїдів.

D. *Злиття генетичного матеріалу пронуклеусів.

E. Капацитаціі сперматозоїдів.

460. Імплантація ембріона людини в стінку матки здійснюється на:

A. 14-й день менструального циклу.

B. 7-8-й день менструального циклу.

C. 15-16-й день розвитку.

D. *7-8-й день розвитку.

E. 1-2-й день розвитку.

461. Імплантація ембріона людини завершується:

A. Прикріпленням ембріона до покривного епітелію.

B. Частковим зануренням ембріона в ендометрій.

C. Зануренням ембріона в ендометрій і міометрій.

D. *Повним зануренням ембріона в ендометрій.

E. Попаданням ембріона з маткових труб в порожнину матки.

462. Імплантація зародка людини відбувається на:

A. 1-у добу.

B. 3-4-у добу.

C. 10-14 добу.

D. *6-7 добу.

E. 12-21-у добу.

463. Капацитація – це процес:

A. Набуття сперматозоїдами рухливості.

B. Злиття сперматозоїда з яйцеклітиною.

C. Прикріплення сперматозоїда до яйцеклітини.

D. *Набуття сперматозоїдами здатності до запліднення яйцеклітини.

E. Виділення сперматозоїдами ферментів при заплідненні яйцеклітини.

464. Коли завершується перехід зародка на гематотрофне живлення?

A. На 2добу.

B. На 4 тиждень.

C. На 4добу.

D. *На 2 місяць.

E. На 1 місяць.

465. Коли починає зникати оболонка запліднення?

A. На 2-3 добу.

B. На 4-5 добу.

C. На 10 добу.

D. *На 6-7 добу.

E. На 14 добу.

466. Коли починається імплантація?

A. На 2 добу.

B. На 3 добу.

C. На 4 добу.

D. *На 7 добу.

E. На 5 добу.

467. Концентрація сперматозоїдів в еякуляті в нормі становить не менше:

A. 20 млн/мл.

B. 20 млн/мкл.

C. 200 млн/мл.

D. *60 млн/мл.

E. 2000/мл.

468. Кортикальні гранули овоцитів – це:

A. Двомембранні структури.

B. Мембранні структури, які містять ДНК.

C. Немембранні структури, утворені двома субодиницями.

D. *Мембранні пухирці, що містять білки.

E. Немембранні структури, утворені мікротрубочками.

469. Мітохондрії сперматозоїда локалізовані в:

A. Головці.

B. Шийці.

C. Головному відділі хвоста.

D. *Проміжному відділі хвоста.

E. Проміжному і головному відділах хвоста.

470. Морула людини представляє собою:

A. Яйцеклітину після запліднення.

B. Одношаровий зародок, який має бластоцель.

C. Двошаровий зародок, який має екто-і ентодерму.

D. *Скупчення 8-16 бластомерів, з’єднаних адгезивними контактами.

E. Зародок на стадії двох бластомерів.

471. На поверхні овоцита знаходяться:

A. Гладка поверхня оточена променистим вінцем.

B. Численні джгутики, занурені в прозору оболонку.

C. Поодинокі війки, занурені в променистий вінець.

D. *Численні мікроворсинки, занурені в прозору оболонку.

E. Численні мікроворсинки, занурені в променистий вінець.

472. Назвіть етапи онтогенезу?

A. Пренатальний, овогегез.

B. Пренатальний, сперматогенез.

C. Постнатальний, овогенез.

D. *Пренатальний, постнатальний.

E. Постнатальний, сперматогенез.

473. Назвіть періоди пренатального онтогенезу.

A. Початковий, зародковий.

B. Початковий, плодовий.

C. Немає періодів.

D. *Початковий, зародковий, плодовий.

E. Початковий, проміжний, кінцевий.

474. Направлена міграція сперматозоїдів до яйцеклітини здійснюється за рахунок:

A. Геліотаксису, хемотаксису.