Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Архитектура ТЕСТ 25. В яких напрямах ведеться податкова перевірка по­датку на прибуток?
просмотров - 985

ТЕСТ 24. Чи в усіх випадках накладається фінансова санк­ція на платника при встановленні неправильного обчислення податку на прибуток?

а) так, у всіх випадках, оскільки встановлено порушення чинно­го податкового законодавства;

б) в окремих випадках фінансова санкція може не накладатися;

в) це вирішує сам перевіряючий, який виявив порушення об­числення податку на прибуток;

г) немає правильної відповіді.

а) правильність оформлення декларації про податок на прибуток;

б) своєчасність нарахування авансів;

в) правильність індексації;

г) облік вартості матеріалів, комплектуючих;

д) правомірність використання пільг;

е) правильність визначення валового доходу та валових витрат;

є) правильні відповіді б, г, е;

ж) правильні відповіді а ─ е.

ТЕСТ 26. Платниками податку на прибуток підприємств є:

а) фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою отримання доходу як на території Ук­раїни, так і за її межами;

б) суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;

в) особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів якої за останні 12 календарних місяців перевищує 300 000 грн;

г) фізичні чи юридичні особи, які є платниками єдиного податку;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 27. Об'єктом обкладання податком на прибуток є:

а) сума балансового прибутку платника податку;

б) сума скоригованого балансового прибутку з урахуванням приросту-убутку товарно-матеріальних цінностей;

в) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань;

г) прибуток, який визначається шляхом розрахунку різниці між валовим доходом та валовими витратами звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 28. До складу валового доходу включають:

а) загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), а також доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску та операцій з їх кінцевого погашення);

б) суму отриманої міжнародної технічної допомоги;

в) суми податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів;

г) суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), що повертаються платнику податку з бюджетів;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 29. До складу валового доходу включають:

а) кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповід-но до міжнародних угод;

б) суму убутку балансової вартості товарів (запасів);

в) доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному та виявлені у звітному періоді;

г) кошти або майно, що надаються у вигляді безповорот­ної допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 30. До складу валового доходу не включають:

а) доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді;

б) доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу;

в) суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді;

г) суми штрафів, неустойки чи пені, фактично одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням суду;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 31. До складу валового доходу не включають:

а) доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг;

б) суми одержаного платником податку емісійного доходу;

в) доходи від торгівлі валютними цінностями, цінними паперами;

г) суму приросту балансової вартості товарів і запасів на складах, в незавершеному виробництві та у залишках готової продукції;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 32. До складу валових витрат включають:

а) суму амортизаційних відрахувань, нарахованих платником податку протягом звітного періоду;

б) суми будь-яких витрат, сплачених протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці;

в) придбання та будівництво основних фондів;

г) витрати на сплату штрафів, неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 33. До складу валових витрат включають:

а) витрати на сплату вартості торгових патентів;

б) витрати на виплату дивідендів;

в) витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами;

г) витрати на організацію прийомів, презентацій з рекламними цілями в сумі, що не перевищує двох відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 34. До складу валових витрат не включають:

а) витрати, пов'язані з професійною підготовкою директора підприємства в українському закладі освіти за профілем підприємства у межах 2% фонду оплати праці минулого року;

б) суму нарахованого податку з власників транспортних засобів;

в) суму убутку балансової вартості товарів (запасів);

г) витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 35. Витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення основних фондів входять до складу валових витрат у розмірі:

а) у повному обсязі;

б) не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;

в) не більше 2% фонду оплати праці звітного періоду (кварталу);

г) не більше 10% балансової вартості 1 та 2 ─ 4 груп основних фондів на початок звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 36. Добровільні перерахування для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти входять до складу валових витрат:

а) у сумі, що перевищує 1% оподатковуваного прибутку минулого податкового періоду;

б) у сумі, що перевищує 2% оподатковуваного прибутку минулого податкового періоду;

в) у сумі, що не перевищує 10% оподатковуваного прибутку минулого податкового періоду;

г) у сумі, що перевищує 10% оподатковуваного прибутку минулого податкового періоду;

д) правильні відповіді: б, в;

е) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 37. Перерахування попередньої оплати за товари, вартість яких входять до складу валових витрат, на суму 30 тис. грн відображаються в податковому обліку за умови наявності податкової накладної таким чином:

а) валові витрати-30 тис. грн, податковий кредит-5 тис. грн;

б) валові витрати-25 тис. грн, податковий кредит -5 тис. грн;

в) валові витрати-30 тис. грн, податковий кредит -6 тис. грн;

г) валові витрати-25 тис. грн., податковий кредит-6 тис. грн;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 38. Отримання попередньої оплати за товари, що реалізуються платником податку на суму 30 тис. грн, відображається в податковому обліку таким чином:

а) валовий дохід - 30 тис. грн, податкове зобов'язання - 5 тис. грн;

б) валовий дохід - 25 тис. грн, податкове зобов'язання - 5 тис. грн;

в) валовий дохід - 30 тис. грн, податкове зобов'язання - 6 тис. грн;

г) валовий дохід - 25 тис. грн, податкове зобов'язання - б тис. грн;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 39. Оприбуткування верстата токарного, загаль-ною вар­тістю 240 000 грн, згідно з договором купівлі-прода-жу, відбивається в податковому обліку таким чином:

а) валові витрати ─ 200000 грн, податковий кредит ─ 40 000 грн;

б) валові витрати ─ 200000 грн, податковий кредит не виникає;

в) валові витрати не виникають, податковий кредит ─ 40000 грн;

г) валові витрати ─ 240000 грн, податкові зобов'язання ─ 40000 грн;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 40. Балансова вартість запасів і товарів на початок звітного періоду становить 9000 грн, на кінець звітного періоду 11 000 грн у податковому обліку відображається:

а) валовий дохід зменшується на 2000 грн;

б) валовий дохід збільшується на 2000 грн;

в) валові витрати зменшуються на 2000 грн;

г) валові витрати збільшуються на 2000 грн;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 41. Придбання торгового патенту на суму 300 грн у по­датковому обліку відображається таким чином:

а) у валові витрати входить 300 грн;

б) оподатковуваний прибуток зменшується на 300 грн;

в) податок на прибуток зменшується на 300 грн;

г) у валові витрати входить 150 грн;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 42. Амортизації підлягають витрати з:

а) придбання товарів і запасів для забезпечення господарської діяльності підприємства;

б) придбання основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення;

в) нарахування заробітної плати робітникам підприємства;

г) придбання основних фондів та нематеріальних активів невиробничого призначення;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 43. Амортизація в оподаткуванні прибутку підприємств ─ це:

а) поступове віднесення витрат з придбання або виготов-лення основних фондів на зменшення скоригованого прибутку платника податку;

б) поступове віднесення витрат з придбання або виготовлен-ня основних фондів на собівартість продукції;

в) поступове збільшення доходу платника податку на су­му зносу основних засобів і нематеріальних активів;

г) правильні відповіді: а, в;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 44. Податковими періодами з податку на прибуток підприємств є:

а) календарні місяць, квартал;

б) календарні квартал, рік;

в) календарні квартал, півріччя, три квартали, рік;

г) календарний місяць або календарний квартал залежно від обсягів оподатковуваних операцій платника податку;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 45. Податок на прибуток підприємств за другий квартал звітного року підлягає перерахуванню:

а) до 30 червня;

б) до 30 липня;

в) до 9 серпня;

г) до 19 серпня;

д) правильної відповіді немає.