Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Архитектура Контрольні запитання і завдання до модуля II
просмотров - 814

1. Визначте головну мету ЮНІДО.

2. Назвіть джерела фінансових витрат ЮНІДО на цілі розвитку.

3. Яким чином складається система гарантій МАГАТЕ?

4. Визначте сферу діяльності АЯЕ.

5. Співробітництво ФАО з Україною. Функції ФАО.

6. Головна мета Світової продовольчої програми.

7. Як здійснюється фінансування СПП?

8. Які основні напрями охоплюють проекти Міжнародного фонду сіль­ськогосподарського розвитку?

9. Які Вам відомі організації з регулювання в галузі транспорту й зв'язку?

10. Головна мета Міжнародної морської організації.

11. Визначте функції Міжнародної організації цивільної авіації.

12. Основні напрями діяльності Європейської конференції міністрів транспорту.

13. Причини заснування організації Світовий поштовий союз.

14. Розкрийте функції МОП та сферу її діяльності.

15. Визначте особливість МОП відносно членства в цій організації

16. Назвіть одну з головних форм діяльності ЮНЕСКО.

17. Головна мета Світової туристської організації.

18. З ініціативи якої країни було засновано ГАТТ і чому?

19. Чому ГАТТ було перетворено на СОТ?

20. Чим відрізняється СОТ від ГАТТ?

21. Головна мета СОТ.

22. Розкрийте суть основних принципів діяльності СОТ.

23. Організаційно-функціональна структура СОТ.

24. Процедура вступу до СОТ.

25. Причини заснування ЮНКТАД.

26. Головна мета ЮНКТАД.

27. Яким чином розмежуються функції СОТ та ЮНКТАД?

28. Головна мета та основні функції МТЦ.

29. Діяльність ЮНСІТРАЛ та її основні конвенції.

30. Визначте мету міжнародних організації з урегулювання світових то­варних ринків.

31. Які проблеми існують у країн-членів ОПЕК?

32. Яким чином ОПЕК регулює ринок нафти?

33. Визначте цілі Арабського Союзу чавуну та сталі.

34. Визначте інституціональну структуру міжнародного валютно-кредитного ринку.

Міжнародне регулювання фінансової сфери

35. Яке головне призначення міжнародних фінансових інститутів?

36. В якому році було засновано МВФ?

37. Розкрийте функції МВФ.

38. Як здійснюється нагляд в МВФ?

39. Механізм формування ресурсів МВФ.

40. Що таке «квота»?

41. Як надаються фінансові ресурси МВФ?

42. У чому полягає технічна допомога МВФ?

43. Яким чином поділяються СДР між країнами-членами?

44. Роль МВФ у регулюванні міжнародних валютно-кредитних відно­син.

45. З яких інститутів складається Група Всесвітнього банку?

46. Основні цілі Міжнародного банку реконструкції й розвитку.

47. Як здійснюється формування ресурсів Міжнародного банку рекон­струкції й розвитку?

48. Розкрийте суть кредитної політики МБРР.

49. Визначте головну мету Міжнародної фінансової корпорації.

50. Як здійснюється розподіл ресурсів Міжнародної асоціації розви­тку?

51. Основні цілі та основні напрямки діяльності БАГІ.

52. Роль Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів у діяльності Всесвітнього банку.

53. Роль Регіональних банків розвитку на світовому валютно-кредитному ринку.

54. Визначте основні цілі Європейського банку реконструкції і розви­тку.

55. Процедура прийняття рішень у Європейському банку реконструкції і розвитку.

56. Кредитно-інвестиційна політика ЄБРР. Відносини України з ЄБРР.

57. Основна мета та кредитна діяльність Міжамериканського банку роз­витку.

58. Основні цілі Африканського банку розвитку.

59. Як формуються ресурси Африканського банку розвитку?

60. Визначте особливість Ісламського банку розвитку.

61. Основні цілі і функції Банку міжнародних розрахунків.

62. У чому полягає особливість діяльності БМР?

_____Міжнародні організації як регулятор міжнародних економічних відносин...


Читайте также


 • - II. Транспозиция крупных сосудов (ТКС)

  А. Встречаемость: 5-8% от всех случаев ВЗС (25% всех летальных исходов в период новорожденности из-за ВЗС). Б. Этиология: аномальное строение луковицы аорты. 1. С соотношением 4:1 преобладают мужчины. 2. Факторы риска не выделены. В. Анатомия. 1. Желудочково-артериальная... [читать подробенее]


 • - III) Жизнь и переводческая деятельность Кирилла и Мефодия

  Император Михаил, а затем и патриарх Фотий начинают непрерывно направлять Константина, как посланника Византии, к соседним народам для убеждения их в превосходстве византийского христианства над всеми другими религиями. Константин отправляется в Болгарию, обращает в... [читать подробенее]


 • - Башня III Интернационала В.Е. Татлина

  Архитектура XX в. План 1. Башня III Интернационала В.Е. Татлина, 2. Музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта Памятник III Коммунистического Интернационала, или "Башня Татлина" - самый известный и грандиозный проект российского художника, архитектора и дизайнера В. Е. Татлина -... [читать подробенее]


 • - XII.2. Аттестация лабораторий

  «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00 [3] устанавливают основные требования к лабораториям и порядок аттестации лабораторий, выполняющих неразрушающий контроль (ПК) технических устройств, зданий и сооружений,... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ XIII

  Общее содержание мероприятий по охране лесов от пожаров Кроме рассмотренных выше мероприятий по защите и воспроизводству лесов при лесоустройстве осуществляется проектирование мероприятий по охране лесов от пожаров. Оно выполняется по трем направлениям: -... [читать подробенее]


 • - III. Проблема реконструкции индоевропейского праязыка.

  I. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 1. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. 2. Типологические классификации языков. 3. Проблема реконструкции индоевропейского... [читать подробенее]


 • - Підсумкові тестові завдання до модуля II

  1. З організацій енергетичної галузі назвіть таку, що належить до структуриООН: а) МАГАТЕ; б) МЕА; в)АЯЕ; г) ЦЕРН. 2. З організацій енергетичної галузі назвіть такі, що належать до структури ОЕСР: а) МАГАТЕ, ЦЕРН; б) МЕА, АЯЕ.- 3. Головним напрямом діяльності ЮНІДО е... [читать подробенее]


 • - Дворец Диоклетиана в Спалато (кон. III в.)

  Император Диоклетиан (284-305 гг.) в течение двадцати лет успешно боролся с нашествиями варваров и с христианами. В 305 году он отказался от власти и поселился в своем дворце в Далмации (Иллирии) на берегу Адриатического моря. В конце III в. н. э., при Диоклетиане, завер­шилось... [читать подробенее]


 • - Часть II нашего издания полностью посвящена потреблению и потребительскому спросу. 14 страница

  Однако все эти характеристики по-прежнему не позволяют ответить на вопрос о том, во сколько раз доходы одних групп населения превышают доходы других. В этом отношении анализ доходов целесообразно дополнить характеристиками, измеряющими разрыв между высокодоходными и... [читать подробенее]


 • - Летописание периода Древнерусского государства (X — начало XII в.)

  В истории русского летописания принято выделять три круп­ных этапа: летописание Киевской Руси, летописание периода феодальной раздробленности и летописание единого Российского государства. Летописание каждого из этих этапов имело свои особенности, отразившиеся в... [читать подробенее]