Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Архитектура Методика розрахунку чистого приведенного прибутоку (NPV)
просмотров - 1115

Вона базується на порівнянні розміру інвестиційних витрат з з загальною сумою дисконтованого грошового прибутку за прогнозований термін інвестування:

NPV=Σ CFi / (1+i)n – Σ Ii / (1+i)n ,

Де

CFi – прогнозований грошовий потік, грн.;

Ii сума капітальних вкладень в інвестування грн.;

i – судна відсоткова стака, %

Загальне накопичення грошових дисконтованих прибутків від інвестування:

PV=Σ CFi / (1+i)n ,

Оцінка ефективності проекту:

· Якщо NPV>0, то проект варто прийняти;

· Якщо NPV<0, то проект необхідно відхилити;

· Якщо NPV=0, то проект буде і не прибутковим і не збитковим, але водночас обсяги виробництва можуть зростати і підприємство може збільшитись за масштабами.

2 Методика розрахунку індексу рентабельності(ID):

Визначається як відношення дисконтованого грошового прибутку до дисконтованих інвестиційних витрат. Використовується при виборі одного проекту з кількох альтерна-тивних, що мають приблизно одинакове значення NPV.

ID= Σ CFi / (1+i)n / Σ Ii / (1+i)n ,

Оцінка ефективності проекту:

· Якщо ID > 1, проект слід прийняти;

· Якщо ID < 1, проект слід відхилити;

· Якщо ID = 1, проект не прибутковий і не збитковий.

Індекс дохідності характеризує дохід на одиницю втрат (грн./ грн).

3 Період окупності інвестицій (PP):

3.1 Недисконтованний період окупності. Визначається як відношення загальної суми інвестиційних витрат до середньорічного обсягу прибутків.

PP= IΣ / Σ CFi / t ,

3.2 Дисконтовоний період окупності окупності інвестиційного проекту

DPP= Σ Ii / (1+i)n / Σ CFi /(1+i)n t ,

Де

t – прогнозний період реалізації проекту, роки.

Оцінка ефективності проекту визначається порівнянням пероду окупності проекту з життєвим циклом проекту (Т). Цей показник має недоліки, які необхідно враховувати, проводячи аналіз: він не враховує впливу прибутків останніх періодів, виходячи за межі терміну окупності.

4 Внутрішня норма рентабельності( IRR):

При розрахунку визначається значення судної відсоткової ставки при якій значення NPV=0, або NPV=f(IRR)=0. Коефіцієнт IRR показує максимально припустимий рівень витрат, що можуть бути віднесені до цього проекту. Якщо проект повністю фінансується за рахунок позики комерційного банку, тоді значення IRR показує верхню межу припус-тимого рівня відсоткової ставки, перевищення якої робить проект збитковим.

Σ Ii / (1+i)n = Σ CFi / (1+i)n, або NPV=0,

Якщо немає можливості провести розрахунки певних показників та визначити внутрішню норму рентабельності графічним методом на комп’ютері, то для визначення IRR застосовується метод послідовних ітерацій з використанням табличних значень множників дисконтування. Для цього обираються два значення судної відсоткової ставки таким чином, щоб у інтервалі i1…i2, чистий приведений прибуток змінив своє значення з „+“ на „-“,NPV1>0 при i1 , а NPV2<0 при i2.

Далі для розрахунку IRR використовується формула:

IRR=i1+ NPV1/ NPV1- (NPV2) х (i2- i1),

IRR=i1+ i1/ i1- (i2) * (i2- i1),

Якщо IRR двох альтернативних проектів більший, ніж ціна коштів усіх джерел, залу-чених до реалізації цих проектів, то вибір кращого з проектів відповідно до критерію IRR неможливий.

5 Коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR):

ARR= CFср/ 0,5( IΣ – RY),

Де

CFср- середньорічний прибуток ( прибуток з урахуванням відрахувань до бюд-жету), грн.;

IΣ –інвестиційні витрати,грн.;

RY- залишкова чи ліквідаційна вартість, грн.

Цей показник порівнюється з коефіцієнтом ренттабельності авансового капіталу:

pа=Σ ЧП/ Σ AC,

Де

ЧП- загальний чистий прибуток підприємства;

АС- загальна сума коштів, авансована в діяльність підприємства, грн.

Якщо ARR > pa, то проект є доцільним.

3.1.2 Політика керування реальними інвестиціями

При високій інвестиційній активності підприємства з метою підвищення ефектив-ності керування реальними інвестиціями розробляється спеціальна політика такого керу-вання.

Політика керування реальними інвестиціями являє собою частину загальної інвести-ційної стратегії підприємства, що забезпечує підготовку, оцінку й реалізацію найбільш ефективних реальних інвестиційних проектів.

Політика керування реальними інвестиціями здійснюється в певній послідовності проходячи основні етапи. ( рис. 3.3)

3.1.2.1 Аналіз стану реального інвестування в попередньому періоді

У ході аналізу оцінюється рівень інвестиційної активності підприємства в поперед-ньому періоді й ступінь завершенности початих раніше реальних інвестиційних проектів і програм. Аналіз проводиться по трьох стадіях:

Перша стадія - вивчається динаміка загального обсягу інвестування в приріст ре-альних активів, питома вага реального інвестування в загальному обсязі інвестицій під-приємства в передплановому періоді.

Друга стадія - розглядається ступінь реалізації інвестиційних проектів і програм, рівень освоєння інвестиційних ресурсів.

Третя стадія - визначається рівень закінчення розпочатих раніше інвестиційних проектів, уточнюється необхідний обсяг інвестиційних ресурсів для їхнього завершення.

3.1.2.2 Визначення загального обсягу реального інвестування в майбутньому пері-оді

На цьому етапі розглядається планований обсяг приросту основних коштів підпри-ємства по окремим їхнім видах, а також нематеріальних і оборотних активів приріст, що забезпечує виконання запланованих обсягів його виробничо-комерційної діяльності.

3.1.2.3 Визначення форм реального інвестування

Форми інвестування визначаються виходячи з конкретних напрямків інвестиційної діяльності підприємства, що забезпечують відтворення його основних фондів, нематері-альних активів і розширення обсягів власних оборотних активів.

3.1.2.4 Пошук окремих об'єктів інвестування й оцінка їхньої відповідності нап-рямкам інвестиційної діяльності підприємства

На даному етапі проводиться:

· вивчається поточна пропозиція на інвестиційному ринку;

· відбираються для вивчення окремі інвестиційні об'єкти, що найбільше повно відповідають напрямкам інвестиційної діяльності підприємства;

· розглядаються можливості й умови придбання окремих матеріальних акти-вів (техніки, технології);

· проводитися експертиза відібраних об'єктів інвестування.

3.1.2.5 Підготовка бізнес-планів інвестиційних проектів

Всі форми великих і об'ємних реальних інвестицій розглядаються як реальні інвести-ційні проекти для підготовки, яких потрібна розробка відповідних бізнес-планів у рамках самого підприємства.

3.1.2.6 Забезпечення високої ефективності інвестицій

Об'єкти інвестування аналізуються з позиції їхньої економічної ефективності. За результатами оцінки проводиться ранжирування проектів за критерієм їхньої ефектив-ності й відбираються ті проекти, які забезпечують найбільшу прибутковість.

3.1.2.7 Забезпечення мінімізації рівня ризиків, пов'язаних з інвестуванням

На даному етапі відбираються й оцінюються ризики, властивому кожному конкрет-ному об'єкту інвестування. За результатами інвестування за рівнем ризиків і відбираються для реалізації ті з них, які забезпечують мінімізацію інвестиційних ризиків.

3.1.2.8 Забезпечення ліквідності об'єктів інвестування

За наявності істотних змін зовнішнього інвестиційного середовища по окремим об'єктах реального інвестування може різко знизиться очікувана прибутковість, підви-щиться рівень ліквідності інвестицій. За результатами оцінки проводиться ранжирування інвестиційних проектів за критерієм ліквідності. За інших рівних умов для реалізації від-бираються ті, у яких найбільший рівень ліквідності.

3.1.2.9 Формування програми реальних інвестицій

Відібрані в процесі оцінки ефективності реальні інвестиційні проекти підлягають дальнейшиму розгляду з позиції рівня реальної їхньої реалізації, інших показників, пов'я-заних із цілями їхнього здійснення. Потім на основі проведеної оцінки й планового обсягу інвестиційних ресурсів підприємство формує інвестиційну програму на майбутній період.

3.1.2.10 Забезпечення реалізації інвестиційних проектів і програм

Основними документами, що забезпечують реалізацію інвестиційного проекту є:

· капітальний бюджет;

· календарний графік реалізації проекту.

Капітальний бюджет розробляється як правило на період до одного року. У ньому відображаються всі видатки й надходження коштів, пов'язаних з реалізацією проекту.

Календарний графік реалізації проекту визначає базові періоди часу виконання ок-ремих видів робіт і покладання відповідальності виконання проекту на конкретних замов-ників або підрядників, згідно контракту на виконання робіт.

 
 

Рис 3.3. Схема послідовності основних етапів політики управління реальними інвестиціями

Самостійна робота 3.1:

Джерела і форми реального інвестування підприємств

Література: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.6; 2.7; 2.8;2.10

Запитання для самоконтролю вивчення Лекції 3.1

1 Реальні інвестиції (інвестиції у виробничі фонди) – це…

2 Капіталовкладення – це…

3 Об'єктами капіталовкладень при реальному інвестуванні виступають:

4 Основних каналів надходження інвестиційних вкладень:

5 Основні функції капіталовкладень:

6 Основні види реальних інвестицій:

7 За джерелами інвестування капітальні вкладення розділяються на:

8 Основними формами реального інвестування є:

9 Реконструкція – це…

10 Модернізація- це…

11 Інноваційні інвестиції здійснюються у формах:

12 По складу витрат капіталовкладення розділяються на:

13 Основні показники інвестицій у виробничі фонди:

14 По скільком стадіям здійснюється аналіз стану реального інвестування в попе-редньому періоді:

15 Основними документами, реалізації інвестиційного проекту є:


Читайте также


 • - Правило NPV.

  Проект с большим значением чистой приведенной стоимости. Это также При выборе между взаимоисключающими проектами следует принять Принять. Это основное правило NPV. Если чистая текущая стоимость (NPV) положительна, то проект... [читать подробенее]


 • - Чистий приведений ефект (NPV).

  Методи оцінки інвестицій, що базуються на теорії часової вартості грошей Строк окупності (PP). Метод полягає в обчисленні років, необхідних для повного відшкодування первісних витрат, тобто визначається момент, коли грошовий потік доходів зрівняється з сумою... [читать подробенее]


 • - У випадку протирічних рекомендацій треба брати за основу NPV.

  Наступним етапом економічного обґрунтування інвестиційно­го проекту є визначення показників ефективності фінансово-гос­подарської діяльності підприємства після освоєння інвестицій (рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, обо­ротність капіталу,... [читать подробенее]


 • - NPV=∑ (Pk/// (1+r)k ) - ∑ (Iсу // (1+i) у ) (3).

  Рисунок представлен отдельно 3.2.4. Экономические стимулы. 3.2.5. Экономические санкции. 3.2.6. Экономический анализ 3.3. Подсистему развития и капитализации деятельности, в том числе: 3.3.1. Технологии финансирования. 3.3.2. Инновационную деятельность. 3.3.3. Инвестиционную... [читать подробенее]


 • - NPV=∑ (Pk/// (1+r)k ) - ∑ (Iсу // (1+i) у ) (3).

  Рисунок представлен отдельно 3.2.4. Экономические стимулы. 3.2.5. Экономические санкции. 3.2.6. Экономический анализ 3.3. Подсистему развития и капитализации деятельности, в том числе: 3.3.1. Технологии финансирования. 3.3.2. Инновационную деятельность. 3.3.3. Инвестиционную... [читать подробенее]


 • - Чистая текущая стоимость NPV

  Понятие чистой текущей стоимости означает сегодняшнюю стоимость сумм, которые будут получены в будущем. Инвестору следует отдавать предпочтение только тем проектам, для которых NPV имеет положительное значение. Отрицательное же значение свидетельствует о... [читать подробенее]


 • - Чистая текущая стоимость NPV

  Понятие чистой текущей стоимости означает сегодняшнюю стоимость сумм, которые будут получены в будущем. Инвестору следует отдавать предпочтение только тем проектам, для которых NPV имеет положительное значение. Отрицательное же значение свидетельствует о... [читать подробенее]


 • - Чистый приведенный доход (NPV)

  Средняя норма рентабельности Дисконтированный период окупаемости Дисконтированный период окупаемости рассчитывается аналогично простому периоду окупаемости, однако при суммировании чистого денежного потока производится его дисконтирование.     ... [читать подробенее]


 • - Сравнение NPV и IRR методов

  К сожалению NPV и IRR методы могут конфликтовать друг с другом. Рассмотрим этот феномен на конкретном примере. Произведем оценку сравнительной эффективности двух проектов с одинаковыми исходными инвестициями, но с различными входными денежными потоками. Исходные данные... [читать подробенее]


 • - Сравнение NPV и IRR методов

  К сожалению NPV и IRR методы могут конфликтовать друг с другом. Рассмотрим этот феномен на конкретном примере. Произведем оценку сравнительной эффективности двух проектов с одинаковыми исходными инвестициями, но с различными входными денежными потоками. Исходные данные... [читать подробенее]