Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Архитектура Підсумкові тестові завдання до модуля II
просмотров - 1302

1. З організацій енергетичної галузі назвіть таку, що належить до структуриООН:

а) МАГАТЕ;

б) МЕА;

в)АЯЕ;

г) ЦЕРН.

2. З організацій енергетичної галузі назвіть такі, що належать до структури ОЕСР:

а) МАГАТЕ, ЦЕРН;

б) МЕА, АЯЕ.-

3. Головним напрямом діяльності ЮНІДО е сприяння промислового розвитку:

а) індустріальне розвинутим країнам;

б) країнам, що розвиваються;

в) країнам з транзитивною економікою.

4. Головним джерелом коштів для ЮНІДО є:

а) ЕКОСОР;

б)ПРООН;

в)ОЕСР;

г) МВФ.

5. Які групи держав не підлягають інспектуванню з боку МАГАТЕ:

а) члени Договору Тлателолко;

б) члени Договору Раротонга;

в) постійні члени Ради Безпеки ООН;

г) учасники Договору про нерозповсюдження ядерної зброї?

6. Яка з організацій у сфері атомної енергетики контролює викорис­тання ядерної сировини у військових цілях:

а) МАГАТЕ;

6)АЯЕ;

в) МЕА?

7. Яка з організацій сфери сільського господарства й продовольства має надзвичайний продовольчий резерв:

а)ФАО;

Міжнародне регулювання фінансової еф

б)СПП;

в)СПР;

г) МФСР?

8. Яка організація має регіональні відділи для надання практичної до­помоги на місцях у сфері продовольства:

а) ФАО;

б)СПП;

в)СПР;

г) МФСР?

9. Чи е Україна членом ФАО:

а) так;

б) ні?

10.Яка з організацій узгоджує діяльність цивільних авіакомпаній з вій­ськовими:

а) ІКАО;

б) ЄКАК;

в) Євроконтрол?

11. До якого типу організацій належитьСОТ:

а) універсального;

б) спеціалізованого?

12.Чи е Україна членомСОТ:

а) так;

б) ні?

13. Вкажіть на суттєву різницю між ГАТТ і СОТ:

а) ГАТТ не була членом ООН, а СОТ - є;

б) ГАТТ об'єднувала розвинуті країни, а СОТ — також і такі, що роз­виваються;

в) правила ГАТТ поширювалися тільки на торгівлю товарами, а СОТ — і на послуги.

14. Принцип «найбільшого сприяння в торгівлі» означає:

а) скорочення митних тарифів в торгівлі між країнами;

б) надання країні-партнеру з торгівлі таких самих пільг, які надані будь-якій іншій країні;

в) надання країні-партнеру з торгівлі валютних пільᴦ.

^____Міжнародні організації як регулятор міжнародних економічних відносин...

15. До якого типу організацій відноситься ЮНКТАД:

а) відкритого;

б)закритого.

16.3 ініціативи яких країн було утворено ЮНКТАД:

а) розвинутих;

б) таких, що розвиваються?

17. Рішення ЮНКТАД:

а) обов'язкові;

б) рекомендаційні.

18.Чи є Україначленом ЮНКТАД:

а)так;

б) ні?

19. Яка організація дієво підтримує гасло -«нового економічного по­рядку»:

а)СОТ;

б) ЮНКТАД;

в) ЮНСІТРАЛ?

20. Основною метою ЮНСІТРАЛ є:

а) рівноправне і всœебічне торговельне співробітництво між країнами;

б) розширення світової торгівлі;

в) зміцнення співробітництва країн, що розвиваються, у сфері міжна­родної торгівлі;

Г) координація роботи міжнародних організацій з питань права між­народної торгівлі.

21. Основним регулятором в політиці ОПЕК на міжнародному ринку є:

а) тарифи;

б) квоти;

в) демпінᴦ.

22. До якого типу організацій належить ОПЕК:

а) відкритого;

б)закритого?

23. Система золотомонетного стандарту була зафіксована конферен­цією:

а) Паризькою;

Міжнародне регулювання фінансової еф

б) Генуезькою;

в) Бреттон-Вудською;

г) Ямайською.

24. Головними партнерами Банку міжнародних розрахунків є:

а) комерційні банки;

б) національні банки

в) приватні особи.

25. Спеціальні права запозичення (СДР) запроваджені організацією:

а) МВФ;

б) МБРР;

в) БМР;

г) ЄБРР.

26, Всесвітній банк складається з таких організацій (визначте цілком правильну добірку):

а) МБРР, МВФ, МАР, ЄБРР, МЦУІС;

б) МБРР, МВФ, МАР, БАГІ, МЦУІС;

в) МБРР, ЄБРР, БАГІ, МФК. МЦУІС;

г) МБРР, МАР, БАГІ, МФК, МЦУІС;

Г) МБРР, МВФ, БАГІ, ЄБРР, МЦУІС.

27.Чи є Україна членомМБРР:

а) так;

б) ні?

28. Як називається дія, коли країна бере позику в МВФ шляхом купівлі іноземної валюти за національну;

а) операція;

б) трансакція;

в) кредитування?

29. До якої форми фінансування МВФ належить «стенд-бай»:

а) регулярного;

б) концесійного;

в) спеціального?

30.Що таке -втраніи»- у функціональній структуріМВФ:

а) квота країни;

б) частка квоти країни;

Міжнародні організації як регулятор міжнародних економічних відносин..

в) міжнародний резервний актив;

г) запозичені МВФ кошти?

31. КредитиМБРР надаються країнам через:

. а) комерційні банки;

б) національні центральні банки;

в) приватні фірми.

32. Голоси в Раді керуючих МБРР розподіляються:

а) порівну між представниками усіх країн-членів;

б) залежно від квоти країни.

33. Яка з організацій, вказаних нижче, не вимагає урядових гарантій при наданні позик:

а) МБРР;

б) МФК;

в) МАР;

г) БАГІ?

34. У якій організації її члени розподіляються на «донорів» і «пози­чальників»:

а) МБРР;

б) МФК;

в) МАР;

г) БАГІ?

35. Яка організація страхує інвесторів від некомерційних ризиків:

а) МФК;

б) МАР;

в) БАГІ;

г) МЦУІС?

36. Яка з організацій спрямовує свою діяльність переважно на допомо» гу країнам, що розвиваються:

а) ЄІБ;

б) ЄФР;

в)ЄБРР;

г) ЄЦБ?

37. Яка з організацій спрямовує свою діяльність на підтримку еконо­мічних реформ у країнах з перехідною економікою:

Міжнародне регулювання фінансової сфери

а) ЄІБ;

б) ЄФР;

в)ЄБРР;

г) ЄЦБ?

38. Чи є Україна членом ЄБРР:

а)так;

б) ні?

39. У статутному капіталі ЄБРР переважає частка:

а) країн ЄС;

б) інших європейських країн;

в) неєвропейських країн.

40. Який з клубів є неурядовою організацією кредиторів:

а) Паризький клуб;

б) Лондонський клуб?

41. Яка консультативна група є організацією провідних банкірів:

а) «Група Семи»;

б) «Група Десяти»;

в) «Група Двадцяти»;

г) «Група Тридцяти»?

42. Який регіональний банк не стягує відсотків за наданий кредит:

а) Європейський банк реконструкції та розвитку;

б) Міжамериканський банк розвитку;

в) Африканський банк розвитку;

г) Азіатський банк розвитку;

Г) Ісламський банк розвитку?

191

Модуль ІІІ


Читайте также


 • - II. Транспозиция крупных сосудов (ТКС)

  А. Встречаемость: 5-8% от всех случаев ВЗС (25% всех летальных исходов в период новорожденности из-за ВЗС). Б. Этиология: аномальное строение луковицы аорты. 1. С соотношением 4:1 преобладают мужчины. 2. Факторы риска не выделены. В. Анатомия. 1. Желудочково-артериальная... [читать подробенее]


 • - III) Жизнь и переводческая деятельность Кирилла и Мефодия

  Император Михаил, а затем и патриарх Фотий начинают непрерывно направлять Константина, как посланника Византии, к соседним народам для убеждения их в превосходстве византийского христианства над всеми другими религиями. Константин отправляется в Болгарию, обращает в... [читать подробенее]


 • - Башня III Интернационала В.Е. Татлина

  Архитектура XX в. План 1. Башня III Интернационала В.Е. Татлина, 2. Музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта Памятник III Коммунистического Интернационала, или "Башня Татлина" - самый известный и грандиозный проект российского художника, архитектора и дизайнера В. Е. Татлина -... [читать подробенее]


 • - XII.2. Аттестация лабораторий

  «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00 [3] устанавливают основные требования к лабораториям и порядок аттестации лабораторий, выполняющих неразрушающий контроль (ПК) технических устройств, зданий и сооружений,... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ XIII

  Общее содержание мероприятий по охране лесов от пожаров Кроме рассмотренных выше мероприятий по защите и воспроизводству лесов при лесоустройстве осуществляется проектирование мероприятий по охране лесов от пожаров. Оно выполняется по трем направлениям: -... [читать подробенее]


 • - III. Проблема реконструкции индоевропейского праязыка.

  I. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 1. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. 2. Типологические классификации языков. 3. Проблема реконструкции индоевропейского... [читать подробенее]


 • - Контрольні запитання і завдання до модуля II

  1. Визначте головну мету ЮНІДО. 2. Назвіть джерела фінансових витрат ЮНІДО на цілі розвитку. 3. Яким чином складається система гарантій МАГАТЕ? 4. Визначте сферу діяльності АЯЕ. 5. Співробітництво ФАО з Україною. Функції ФАО. 6. Головна мета Світової продовольчої... [читать подробенее]


 • - Дворец Диоклетиана в Спалато (кон. III в.)

  Император Диоклетиан (284-305 гг.) в течение двадцати лет успешно боролся с нашествиями варваров и с христианами. В 305 году он отказался от власти и поселился в своем дворце в Далмации (Иллирии) на берегу Адриатического моря. В конце III в. н. э., при Диоклетиане, завер­шилось... [читать подробенее]


 • - Часть II нашего издания полностью посвящена потреблению и потребительскому спросу. 14 страница

  Однако все эти характеристики по-прежнему не позволяют ответить на вопрос о том, во сколько раз доходы одних групп населения превышают доходы других. В этом отношении анализ доходов целесообразно дополнить характеристиками, измеряющими разрыв между высокодоходными и... [читать подробенее]


 • - Летописание периода Древнерусского государства (X — начало XII в.)

  В истории русского летописания принято выделять три круп­ных этапа: летописание Киевской Руси, летописание периода феодальной раздробленности и летописание единого Российского государства. Летописание каждого из этих этапов имело свои особенности, отразившиеся в... [читать подробенее]