Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Архитектура Тестові завдання
просмотров - 532

1.Основна мета інвестиційної діяльності підприємства на стадії зрілості:

а) забезпечення достатнього обсягу основного капіталу та початкових капітальних інвестицій;

б) розширення фінансового інвестування;

в) розширення діяльності за рахунок різноманітності інвестиційного портфеля;

г) розширення реального інвестування.

2.Інвестиційний потенціал це сума:

а) позичкових і залучених коштів;

б) ЧП, АВ, залучених коштів;

в) чистого прибутку, амортизаційних відрахувань;

г) чистого прибутку і залучених коштів.

3.Капітальними вкладеннями є:

а) нове будівництво, інвестиції в нематеріальні активи; -- Так турко думає J J

б) реконструкція, модернізація;

в) вкладення коштів у статутні фонди інших підприємств;

г) інвестування приросту запасів матеріальних ОА.

4.Які дані потрібні для оцінки доцільності інвестиційного проекту:

а) поточні витрати за проектом;

б) початкові інвестиції, чисті грошові потоки за роками, дисконтна ставка;

в) капітальні витрати;

г) поточні витрати за проектом і дисконтна ставка.

5.Додатне значення чистої теперішньої вартості (NPV) означає, що:

а) проект слід відхилити;

б) проект варто реалізувати;

в) потрібно розрахувати ще й індекс дохідності;

г) не можна дати однозначної відповіді.

6.Внутрішня ставка доходу (IRR) – це:

а) відношення середніх чистих доходів до середніх інвестицій;

б) відношення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків від проекту до початкових інвестицій;

в) ставка дисконту, за якої чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулеві;

г) відношення середніх чистих доходів до початкових інвестицій.

7.Проект, який має внутрішню ставку доходу нижчу за вартість капіталу, що залучається для його фінансування, повинœен бути:

а) прийнятий;

б) потрібно розрахувати ще й індекс дохідності;

в) відхилений;

г) потрібно розрахувати ще й чисту теперішню вартість.

8.Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів включає:

а) оцінку ефективності інвестиційного проекту;

б) обґрунтування бізнес-плану проекту;

в) розробку календарного плану;

г) вибір джерел фінансування інвестиційного проекту.

9.Прийняття рішення про “вихід” окремих інвестиційних проектів з інвестиційної програми підприємства зумовлюють такі чинники:

а) суттєве зростання рівня цін на основні будівельні матеріали;

б) недостатньо обґрунтована підготовка бізнес-планів проектів;

в) відчутне зростання рівня конкуренції на ринку;

г) встановлення жорсткіших умов у системі оподаткування.

10.Венчурний капітал характеризується такою особливістю:

а) за його використання не потрібно виплачувати відсотки;

б) за його використання встановлюють нижчі (пільгові) відсотки;

в) не потрібно виплачувати відсотки та повертати отримані суми;

г) не потрібно повертати отримані суми.

11.Фінансові інвестиції – це:

а) придбання цілісних майнових комплексів;

б) інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів;

в) вкладення капіталу в СФ інших підприємств;

г) вкладення капіталу в науково-технічні розробки.

12.Портфель доходу формують за критерієм:

а) мінімізації рівня інвестиційного ризику;

б) максимізації доходу в майбутньому;

в) наближення рівня інвестиційного прибутку проекту до середньомісячних значень;

г) максимізації рівня інвестиційного прибутку в поточному періоді.

13.Збалансований портфель складається з:

а) цінних паперів молодих компаній, що швидко розвиваються;

б) цінних паперів із швидко зростаючим курсом та з високодохідних;

в) цінних паперів, об’єднаних за певними критеріями (галуззю, рівнем ризику, видом цінних паперів, регіональною належністю).

г) акцій, курсова вартість яких швидко зростає.

14.Структура фондового портфеля поміркованого інвестора така:

а) акції – 70%; облігації - 20%; короткострокові папери – 10%;

б) акції – 40%; облігації - 40%; короткострокові папери – 20%;

в) акції – 45%; облігації - 35%; короткострокові папери – 20%;

г) акції – 20%; облігації - 50%; короткострокові папери – 30%.