Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Архитектура Вимоги до рівнів напруги в EEC.
просмотров - 969

Протікання струму елœемента елœектричної мережі супроводжується втратами напруги. В результаті міру віддалення від джерела живлення напруга зменшується. В той же для нормальної роботи елœектроприймачів напруга може лише трохи, відрізнятися від номінальної напруги і повинна знаходитися в допустима межах. Згідно з ГОСТ 13109-97 на якість елœектроенергії для більшості елœектроприймачів відхилення напруги від номінального значення не повинне перевищувати ±5%. У післяаварійних режимах роботи, тривалість яких порівняно невелика, допустиме відхилення напруги збільшується ще на 5 %. В елœектричних мережах високої напруги, до яких елœектроприймачі безпосœередньо не приєднуються, також існують допустимі межі зміни напруги. Зокрема, в установках високої напруги максимальна робоча напруга визначається умовами надійної роботи ізоляції і складає від 105 до 120 % номінального значення, збільшуючись при зменшенні номінальної напруги. Допустимі зниження напруг в EEC визначаються умовами стійкості паралельної роботи генераторів елœектростанцій і вузлів навантаження. У живильних мережах нижні допустимі відхилення напруг досягають 10-15 %. Під час оцінювання рівнів напруги слід мати на увазі, що навантаження протягом доби безперервно змінюються і, отже, змінюються втрати напруги і рівні напруг у елœектроприймачів.

Забезпечити виконання вимог щодо відхиленнях напруг в сучасних EEC без застосування спеціальних заходів і пристроїв неможливе, що наочно демонструється схемою передавання елœектроенергії (рисунок 2.5). Якщо прийняти, що на шляху від генераторів елœектростанцій до приймачів елœектрична енергія зазнає чотири трансформації, і при кожній трансформації втрати напруги складають 5 %, а в кожній з мереж - 10 % то сумарні втрати напруги можуть скласти 60 %.

Можливі способи виконання вимог щодо рівнів напруги в EEC. Для забезпечення допустимих рівнів напруги в EEC використовуються спеціальні технічні засоби - регулюючі пристрої. їх призначення зменшення або компенсація втрат напруги в мережах та регулювання )рівнів напруги у вузлах EEC.

Для аналізу можливостей зменшення втрат напруги в елœементах ЕЕС (лініях, трансформаторах) скористаємося виразом для їх визначення

де P, Q активнаі реактивна потужності в елœементі мережіr, х - активний реактивний опори елœементу; U - напруга на тому кінціелœементу, де задані потужності.

З останнього виразу виходить, що втрати напруги зменшуються призбільшенні напруги мережі. Цим, зокрема,пояснюється, що зі зростанням потужності яка передається лінією елœектропередачі, збільшується номінальна напруга останньої. В умовах експлуатації зміна номінальної напруги елœектричної мережі вимагає її реконструкції. Крім того, збільшення номінальної напруги дозволяє зменшити втрати напруги, але його не можна розглядати як засіб регулювання напруги. Рішення щодо рівня номінальної напруги ЛЕП приймається на підставі даних про потужність, яка передається по ній, і відстань, на яку передається ця потужність.

Інша можливість - зміна потужності. Зменшення активної потужності пов'язане з її недовідпуском споживачам і тому не може бути використано. Зменшити потоки реактивної потужності можна, як було показано вище, установленням біля споживачів джерел реактивної потужності. При повній КРП можна досягти нульового потоку реактивної потужності елœементами мережі, хоча економічно це робити недоцільно.

Ще одна можливість впливу на втрати напруги пов'язана зі зміною опору лінії. Зменшення активного опору пов'язане зі збільшенням перерізу проводів лінії або з вмиканням паралельно працюючих елœементів, що вимагає завжди техніко-економічного обґрунтування. Крім того, ефективність такої міри для живильних мереж не така висока, оскільки в них активні опори елœементів істотно менші за реактивні. Зменшити реактивний опір лінії елœектропередачі можна, включивши в неї установку поздовжньої компенсації (УПК), яка має ємнісний опір Хс (рис. 2.6). В результаті сумарний опір лінії зменшується і стає рівним

Рисунок 2.6 - Використання установок подовжньої компенсації

Використання УПК тільки з метою зменшення втрат напруги також економічно не виправдано. УПК використовуються з метою підвищення пропускноїздатності елœектропередач, підвищення статичної стійкості ЕЕС, а такожзменшення неоднорідності елœектричних мереж і відповідно,зменшення втрат елœектроенергії за рахунок оптимізації потокорозподілу.

Таким чином, найбільш ефективним і використовуваним засобом зменшення втрат напруги є КРП. Проте при цьому слід зазначити, що основним її призначенням залишається всœе-таки зниження втрат активної потужності і елœектроенергії в мережах. Основним же засобом регулювання напруги є використання спеціальних технічних засобів, які розглядаються далі.


Читайте также


 • - And use them in speech.

  Give Russian equivalents of the phraseological units. Memorize them Complete the following similes, using words from the list below. Translate them into Russian. Explain the meaning of the following phraseological units. Use them in sentences of your own. The apple of discord, a dog in the manger, grass widow, talk through one's hat, pull somebody's leg, in the twinkling of an eye, between two fires, at the top of the ladder, snake in the grass, hot head, blue... [читать подробенее]


 • - MUST IN INDIRECT SPEECH

  MUST The modal verb must has only one form (the modal equivalents have to, be obliged to are used to supply the missing forms of the verb must). Must can be used in the concrete, imperative, and suppositional modal meanings. 1. Must is used in the concretemeaning to express necessityandobligation. In this meaning it can be used in all types of sentences (affirmative, negative and interrogative). Must itself is used only referring to the present or future, its equivalents may be... [читать подробенее]


 • - Punctuation in Direct Speech

  We capitalize the first word of the quoted sentence. The full stop, the question mark, the exclamation mark and the comma come inside the inverted commas. The comma comes outside the inverted commas only when “he said/asked” precedes the quoted sentence. “She went out,” he said. He said, “She went out.” “She,” he said, “went out.” We do not use a comma after the question mark. “Can I speak to you?” I asked. but: I asked, “Can I speak to you?” When the subject is a... [читать подробенее]


 • - Modal Verbs in Reported Speech

  Reported Commands/Requests/Suggestions Reported Commands / Requests / Suggestions are introduced with a special introductory verb (advise, ask, beg, suggest etc) followed by a to-infinitive, an -ing formora that-clausedepending on the introductory verb. “Watch out,” he said to me. He told me to watch out. (command) “Please, don’t move,” he said to me. He asked me not to move. (request) “Let’s play chess,” he said. He suggested playing chess.... [читать подробенее]


 • - REPORTED SPEECH. SEQUENCE OF TENSES.

  1. MAKE THE FOLLOWING STATEMENTS INDIRECT: A) 1.“I live here”, she said. 2. “She works in a factory”, I said. 3. “He never lies”, they said. 4. “We are students,” we said. 5. They seldom come here,” he said. 6. “ I have to work tonight”, John said. 7. “He has no money”, I said. 8. “I hope she comes soon”, he said. 9. They said: “We want to go home.” 10. He said: “I don’t know her well”. B) 1. “She is still sleeping now”, I said. 2. “The baby is... [читать подробенее]


 • - Parts of speech as lexico-grammatical classes of words. 3 principles of classifying words into parts of speech.

  Parts of speech are grammatical classes of words distinguished on the basis of 3 criteria: semantic, morphological and syntactic, i.e. meaning, form and function. 1. Meaning (Semantic Properties). Each part of speech is characterized by the general meaning which is an abstraction from the lexical meanings of constituent words. (The general meaning of nouns is substance, the general meaning of verbs is process, etc.) This general meaning is understood as the categorial meaning of a class of... [читать подробенее]


 • - CoffeeCupHTMLEditor

  HomeSite (Macromedia HomeSite Plus) Разработчик: Allaire (WWW.allaire.com), Сайтпрограммы: WWW.macromedia.com HomeSite— это HTML-редактор для профессиональных разработчиков.Web-разработчики, которые пишут код HTML и используют различные скриптовые языки для создания Web-страниц, высоко оценили HomeSite. Этот кодовый... [читать подробенее]


 • - Прями речь (Direct Speech)

  Согласование времен в косвенной речи Сложное предложение Союзы andи, butно, orили, either ... or или ... или, neither ... norни ... ни соединяют равноправные предложения в одно сложносочиненное. The boy didn't want to study, Мальчик не хотел учиться, buthis father made him. но отец заставил его. В... [читать подробенее]


 • - Косвенная речь (Indirect Speech)

  Не said (that) healways cameon time. Он сказал, что он всегда приходит вовремя. They .said (that) the new combine would workwell. Они сказали, что новый комбайн будет работать хоро­шо. Не said he had writtenthe report the day before. Он сказал, что он написал доклад накануне. The mechanic said that the pumps had workedwell some months before. Механик... [читать подробенее]


 • - III. THE ACOUSTIC AND AUDITORY ASPECTS OF THE ENGLISH SPEECH SOUNDS

  The auditory aspect of any sound is inseparable from its acoustic aspect and acoustic phonetics is closely connected with auditory phonetics and both may, therefore, be considered together. Objectively sound is a physical phenomenon, a kind of moving energy generated by some vibrating body. Subjectively sound is our perception of the vibrations of the air next to our ear-drum. People can perceive not all vibrations of the air but only when they occur at the rate of sixteen to twenty thousand... [читать подробенее]